Listy i [inne] brewerie.

"Plus ratio quam vis".

[82+2].Obcy język polski(II) Nie tylko żeńskie końcówki.

To łatwa zagadka, i bardzo znana, w sam raz na początek wpisu:

Ojciec i syn mieli wypadek samochodowy, obaj w wyniku odniesionych obrażeń znaleźli się w szpitalu. Ojciec  niestety zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, a syn musiał przejść skomplikowaną operację. Gdy chirurg go zobaczył krzyknął: „Nie mogę operować tego chłopca, on jest moim synem!” Jak to możliwe?

Zanim jednak odpowiemy sobie na zagadkę, (jeśli wcześniej jeszcze nie sprawdziłaś/ nie sprawdziłeś w Sieci) zajmijmy się po raz kolejny tym, no tym,  no językiem (najsilniejszy mięsień w ludzkim organizmie) ale  nie o ten chodzi Chociaż metaforycznie… Język i to w jaki sposób go używamy ma moc, wielką moc.

Jak zauważyłaś/ zauważyłeś język wzbudza tyle emocji (wzbudzał, wzbudza, i będzie wzbudzał). Dlaczego? Pozwól, że wyjaśnię, zawrę wszystkie wątki, w jednym wpisie i do niego będę odsyłała właśnie do niego. 🙂 Zawrę wszystkie wątki pojawiające się w dyskusjach pod wpisami.

Dlaczego język i sposób w jaki go używam(y) budzi t a k   w i e l e   e m o c j i?

 Odpowiedź jest prosta, tyle, że nie dostatecznie się o tym mówi, i wiele osób nie jest świadomych tego, że Język nie tylko służy osobom i społeczeństwom do przekazywania informacji. Nie spełnia tylko i wyłącznie funkcji organizacyjnej/informacyjnej.  Zatem nigdy nie był, nie jest, i  n i e  b ę d z i e   neutralny. Nie tylko za jego pomocą porządkujemy rzeczywistość, to w jaki sposób to robimy, jest nie tylko zaszłością wieków dawnych.  I tych, co zachodzą obecnie, głosem grup/y dominującej/ dominujących.

Procesy, które zachodzą w języku często są nieświadome, nie uwidocznione, wiele kwestii dziedziczymy społęcznie.  I nie ujawnia się ich. Dopiero od niedawna mamy możliwość dyskutowania w jaki sposób ów język ma wyglądać, nie w  dusznych salach naukowców (bo naukowczynie dopiero później się pojawiły, jak wiadomo 😦 ).  Poza tym żyjemy w czasie spokoju. My, żyjące i żyjący tutaj  doświadczamy spokoju. To istnienie i funkcjonowanie ukrytych mechanizmów przyprawia o tyle emocji.Poza tym, jesteśmy bardziej świadome i świadomi procesów zachodzących w języku. Wraz z pojawieniem się kobiet, w życiu ekonomicznym,język musiał się zmienić, język zatem jest odzwierciedleniem zachodzących procesów socjoekonomicznych. Pojawiają się zatem nowe pytania z perspektywy makrospołecznej.

I mikrospołecznej — jak ja się zachowuje w języku? Jakie są moje wybory lingwistyczne? I jakie są tego konsekwencje?

Postrzegając tą funkcję z perspektywy włączającej (a blog ów jest właśnie z tej perspektywy prowadzony) Wiele kategorii, wobec których język jest organizowany, porządkowany  n i e   j e s t   n e u t r a l n y c h. Nazwy, których używamy do opisu osób należących do konkretnych grup społecznych odzwierciedlają stereotypy (nie ma pozytywnych stereotypów) i uprzedzenia funkcjonujące w danej kulturze mikro- i makrospołecznej.

To jakiego języka zdecydujemy się używać:

 • nie tylko wiele nie tylko o nas samych,
 • o tym co dziedziczymy,
 • i w jaki sposób funkcjonujemy,
 •  czy budujemy bardziej sprawiedliwą rzeczywistość
 • co dostrzegamy?
 • W jaki sposób wspieramy/ włączamy, nie wpieramy/ wyłączamy osoby, z którymi przebywamy.

Przyglądając się sposobowi w jaki się komunikujemy możemy się wiele o sobie dowiedzieć, ale wiedza może być także trudna do udźwignięcia, może ujawnić/ujawnia  to, jakimi stereotypami/ uprzedzeniami względem, jakich grup się kierujemy. Nawet dla osób, które lubią się uczyć, może być to wiedza trudna do udźwignięcia, albo/ i nie od razu mogą widzieć sens, wprowadzenia zmian.

Jak powiedział Ludwig Wittgenstein Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. Posługiwanie się negatywnymi kategoriami wywołują negatywne skojarzenia. I tutaj płynnie przechodzimy do drugiej funkcji języka, tej, podtrzymania  stereotypów.

Język stara się nadążyć za zmianami społecznymi. Słownik każdego i każdej z nas powstaje w konkretnym momencie historycznym, w określonym kontekście: w czasie, kulturze, społeczeństwie, rodzinie. Rodzinie, która przekazuje nie tylko wartości, ale sposoby ich realizacji. Środowisko, w którym funkcjonujemy, także używa określonego języka. Znajdujemy się i kreujemy określone sytuacje komunikacyjne. Wspiera określone wyrażenia, obraz świata.Nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o język ciała, o którym trenerzy i trenerki tak wiele mówią, i powiedzą jeszcze więcej. Nie chodzi o stosowanie anglicyzmów, i zwyczaje polityczno- geograficzne. Nie tylko o ten aspekt naszych zwyczajów i wyborów lingwistycznych, o to w jaki sposób tworzymy przestrzeń wokół siebie, czy wykluczamy, czy wpieramy?

Język nie nadąża za zmianami społecznymi, albo zmiana trwa, poza tym są osoby (które nie ze złej woli, chcą podtrzymać dany obraz świata) np. udziale kobiet w życiu społecznym, a ściśle rzecz ujmując w życiu ekonomicznym, czy walki jaką prowadzą osoby, które należą do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym/ i osoby wykluczone z danego społeczeństwa. Chodzi o to by mieć udział we współdecydowaniu, czyli w szeroko pojętej władzy, na poziomie mikro i makro społecznym. Władzę rozumiem osobiście jako współdecydowanie o rzeczywistości. Idąc za przykładem emancypacji kobiet. Nikt im nie dał praw ekonomicznych, nie zaprosił do współdecydowania, nie pochylił się, ale to właśnie nasze przodkinie musiały sobie wywalczyć prawa do edukacji, do dokonywania wyborów, do podjęcia pracy zarobkowej etc.

Podając przykłady: Dlaczego mówi się powszechnie niepełnosprawny artysta, albo niepełnosprawna artystka? Czy dlatego, że sztuka jej lub jego autorstwa jest niepełnosprana, ułomna, miej wartościowa? Dlaczego tak nie wiele osób z niepełnosprawnościami jest w sztuce/ mediach? Jaki obraz osób z niepełnosprawnościami widzimy oglądając przekazy telewizyjne? Czy jest on ten sam w stosunku do osób, które urodziły się z niepełnosprawnościami, nabyły je we wczesnym dzieciństwie, czy później, po okresie dorastania?

Dziecko uczestnicząc w danej społeczności uczy się nie tylko języka, ale również/ przede wszystkim/ przejmuje ukryte weń stereotypy i uprzedzenia. I również to, w jaki sposób zostaje ono zanurzone w języku zależne jest od jego płci, wiele już atramentu wylano badając zwroty, jakich używa się w stosunku do dziewczynek i do chłopców. Nie tylko jakie wystosowuje się nakazy i zakazy (do chłopców: nie marz się jak baba, do dziewczynek: siedź prosto, bądź grzeczna) i tak dalej, i dalej i uparcie i wcale nie skrycie.W jaki sposób dyskutuje się o emocjach, jakiego rodzaju zachowania wspiera, a jakie hamuje.

Także wizerunek określonych osób przyporządkowanych do pewnych grup, kierowany jest przez język. Komumunikaty  są przekazywane w sposób bezpośredni (np poprzez wizerunek medialny określonych grup społecznych: osób z niepełnosprawnością, Romek i Romów, kobiet i mężczyzn doświadczających/ doświadczający bezdomności). Przykłady nie tylko drzemią w języku, ale są często bezmyślnie powtarzane i utrwalane poprzez używanie nazw/etykiet: „inwalida”, „Murzyn”, albo powtarzanie przysłów (owe nie są mądrością narodów) Ucieka jak C y g a n  na kradzionym koniu, albo tekstów piosenek: Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma Przykłady, cóż, je można mnożyć. Niestety.

Dawniej mówiło się i pisało inwalida, i nadal można takie wyrażenie spotkać, tak samo jak Murzyn, czy Cygan, ale to już ulega zmianie, dzięki świadomemu używaniu języka. Dzięki używaniu języka, który jest równościowy widzimy osobę, a nie sprowadzamy ją do jednej (często sprowadzającej ją w dół) tożsamości społecznej.

Proszę zwróć uwagę w jaki sposób stereotypy są wyrażane. Nie istnieją one bez języka, oczywiście można kogoś nierówno traktować czy dyskryminować niewerbalnie, ale stereotypy istnieją w języku i są przezeń podtrzymywane, wyrażane i pielęgnowane. Język to władza, świadomość, i tworzenie przestrzeni. Dzięki temu, że będziemy go używać w sposób świadomy i Ty i Ja, nasz świat staje się bogatszy, pełniejszy. I odsłania swoją brzydszą twarz, której my,nie chcemy, albo  n i e   m o ż e m y  dostrzec. Nie wynika to ze złej woli, przynajmniej nie zawsze. Oczywiście, że są osoby, które świadomie i z determinacją z d e c y d u j ą   się używać języka, który prowadzi do nierówności, podtrzymywania krzywdzącego porządku, dyskryminacji, ale jest rzesza ludzi, która czyni to bezwiednie, z niewiedzy. Są i ludzie, którym coś zgrzyta i nie pasuje— ale nie są świadomi o co tak naprawdę chodzi.  Pojawiają się pytania, to dobrze, o to czym jest język, kim jestem ja w języku? O czym świadczą moje zachowania i lingwistyczne wybory?

Dlaczego język tak powoli się zmienia?

Chociażby dlatego, że  stereotypy/uprzedzenia bronią się przed falsyfikacją, i to mówi nam nauka o społeczeństwie, socjologia. Grupom obcym przypisujemy więcej cech negatywnych,niż pozytywnych. Co z tym związane, jeśli cechy osoby, która jest stereotypizowana są uznane społecznie za pozytywne,potrzebuje ona więcej dowodów słuszności na potwierdzenie, niż osoba, nie przypisana do tej grupy. A jeśli już zostaje uznana, to będziemy postrzegać ją jako wyjątek od reguły, więc ciężar odpowiedzialności zostaje błędnie przypisany.Takich mechanizmów jest o wiele, wiele więcej.

Jeśli cechy uznawane są za „negatywne” (cechy tak jak emocje nie mogą być negatywne) to trudniej je obalić.  Dużo więcej trzeba przytoczyć dowodów, które to obalą. O czym pisali C.Neil Macrae, Charles Srangor Miles Hewstone. Gdy zdecydujemy się używać języka równościowego to stereotypy w języku stają się widocznie. Zyskujemy narzędzie, którym możemy się w sposób świadomy posługiwać, wpływać na nasz świat, świat, w którym żyjemy, funkcjonujemy.

Drugi argument jest taki: nie dyskutujemy o tych aspektach języka. A przynajmniej, czyni się tak niewspółmiernie do potrzeb.

Powtórzę raz jeszcze.Dzięki używaniu języka włączającego:  Postrzegamy osobę, a nie sprowadzamy jej do danej cechy przykłady? Proszę bardzo: Czarny/ Biały jako określenie koloru skóry, takie ujęcie jest neutralne to kolor skóry, a nie jest nośnikiem kultury ucisku i niewolnictwa gdy używamy „Murzyn/ka”. Gdy mówimy chłopak z niepełnosprawnością widzimy i płeć i cechę, jedną z wielu, w którą wyposażony jest ów chłopak. I nie przypisujemy negatywnego uciążliwego dziedzictwa kulturowego. (Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść). Inwalida (człowiek nieporadny, pracujący w spółdzielni inwalidów, jego praca jest nisko wynagradzana, bo nisko usytuowana na drabinie ekonomicznej, jest to zatem człowiek o niskich kwalifikacjach, słabo wykształcony, w domyśle mężczyzna).

Bo język to (także) tożsamość.

Język to także ja, moje bogactwo, możliwość realizacji siebie, dokonywania wyborów, życia. Po prostu. Nie tylko dlatego, że potwierdza przynależność do danej grupy społecznej, ale jeśli przejście do danej grupy społecznej nie jest możliwe język jest także narzędziem, gdy przynależność do tej grupy nie jest możliwe, albo zagrożone. Można zaobserwować to w sytuacji gdy emigrujemy do danego miasta, (nie mówienie gwarą,jeśli ma ona negatywne konotacje), albo migrantek i migrantów.

Dlatego właśnie Język bywa używany tak by utrzymać daną grupę ludzi w ich tożsamości. Posługiwanie się językiem wtórnie dziecięcym np Muminki, albo  femisie w określając feministki (bo nie feministów, zwróć proszę uwagę, że rodzaj odnosi się do określenia kobiet). Wypomniani badacze i badaczka stwierdzili, że osoby pracujące w służbie zdrowia często posługują się wtórnie dziecięcym językiem.

Zwracając się do osób starszych, z niepełnosprawnością (czy to o charakterze intelektualnym, czy fizycznym)  dziecinnym językiem odbieramy im podmiotowość. Odbieramy im podmiotowość i godność. To nie jest takie miłe, niewinne, i słodkie. Takie nazwy przywołują określone skojarzenia, i stereotypy, które wdrażamy w życie społeczne.Czemu służy posługiwanie się dziecinnym słodkim językiem? Utrzymaniu społecznego porządku, to taki rodzaj strażnika. Trzymania w ryzach osób, postrzeganych (i/lub wychowanych,z socjalizowanych często na niższej społecznie pozycji). Dzieci, maluchy, chociażby nie wiem jak „ślitaśne” zawsze są zależne od osób starszych, nie stanowią same o sobie, tak, oczywiście niektóre z osób będą zależne od osób, które będą ich asystentkami i asystentami (asystent/ka to nie to samo co opiekun/ka), ale należy wspierać ich niezależność, i kształcić, oczywiście to jest kwestia władzy. Ani Czarne/ Czarni nie zostali zaproszeni do udziału we władzach, ani Kobiety, wszystkie osoby musiały walczyć o uznanie swoich praw (i obowiązków). Dlaczego na tzw. Zachodzie sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest bardziej włączająca je do życia społecznego,to zmian społecznych, które zostały wprowadzone gdy mężczyźni, i kobiety walczący/ walczące wróciły z Wietnamu, nie dali się oni i one zamknąć w ośrodkach rehabilitacyjnych (budowanych na obrzeżach miasta) dalej chcieli być niezależni ekonomicznie. I mieć wpływ na to co dzieje się w ich kraju. Dlaczego kobiety zyskały prawo wyborcze po konfliktach zbrojnych? A no, dlatego, że rzesze mężczyzn (i kobiet również) poszli i poszły walczyć na frontach i kobiety musiały być dopuszczone do pracy i stanowisk wcześniej zastrzeżonych wyłącznie dla mężczyzn. Zmiana  nigdy nie dzieje się samoistnie.

Język  utrzymuje normy, normy skostniałe, które wykluczają pewne grupy osób, z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, i tak jak pisałam wcześniej wyznacza im określone miejsca.  Język polski wyposażony w takie normy i zasady, które możemy zmienić, czyniąc świat bardziej dostępnym, równościowym, a rzeczowość r e a l n i e dostępną. Uwidacznia się grupy społeczne i daje się im moc, moc decydowania o sobie.

O seksizmie w języku polskim wiele już pisano. I wiele się jeszcze napisze, ponieważ jest on wciąż obecny. Tak język polski dyskryminuje kobiety: Reguły języka zbudowane są w sposób by preferować określenia rodzaju męskiego odnoszące się zarówno do kobiet jak i do mężczyzn i do mieszanych grup ludzi. Co widać nie tylko w użyciu rzeczowników męskoosobowych, jako nazw gatunkowych, ale także w częstym użyciu męskich form przymiotników imiesłowów np przyjmujący towar, a nie osoba przyjmująca towar, męskich form czasowników.  Stosowanie męskich zwrotów niezależnie czy zwracamy się do kobiet, czy mężczyzn. Np Drogi Czytelniku! Czy książki czytają, tylko mężczyźni, a i owszem, kiedyś tak było, i książki dla kobiet pisali mężczyźni…

Kobiety są bardziej wykształcone od mężczyzn, ale zajmują niższe stanowiska, co przekłada się także na formy żeńskie w języku, są one obecne, i z czasem przestaną budzić śmieszność. Przyjrzyj się proszę z czego owa śmieszność się bierze.

Zauważ proszę, że wiele zawodów i stanowisk (uważanych za typowo męskie bardzo często związane z prestiżem społecznym) nie posiada form żeńskich. Żeńska forma w stosunku do mężczyzn wykonywających prace przypisane stereotypowo kobietom nie przechodzi na mężczyzn.

Ukrytych reguł jest  o wiele, wiele, więcej. Śmieszność nazw żeńskich, cóż, ośmieszanie to mechanizm obronny osób, które bronią dawnego status quo, należących do grup uprzywilejowanych. (A porównując sytuację osób z niepełnosprawnościami zajmują one jeszcze niższe stanowisko na owej drabine, kobiety z niepełnosprawnościami niżej, od mężczyzn z niepełnosprawnością).

Kolejna kategoria (nie jedyna) to przyrównywanie kobiety do mężczyzny w języku np kobieta z jajami, podjąć męską decyzję.To mężczyzna staje się normą, do którego porównywana jest kobieta. Tak, wiele „norm” jest ukrytych.Do mężczyzn też kierowane są komunikaty typu Nie marz się jak baba Dlatego tak ważne by je  zobaczyć i zdekonspirować.

Nazwy niektórych grup, do których należą kobiety także stały się stereotypami np feministki. Kreowanie negatywnego obrazu.

Stosowanie język równościowego wpływa na rzeczywistość, tak w perspektywie mikro jak i makrospołecznej. Stajemy się bardziej świadome i świadomi otaczającego nas świata, widzimy więcej…

Wierzę w to, że ludzie chcą się uczyć, że wiele mechanizmów, które się stosuje wynika (również) z niewiedzy i nieświadomości, może także ze strachu. Dlaczego napisałam ten post? Nie, nie tylko dlatego, że blog jest pisany z perspektywy włączającej, ale dlatego, że s a m a    m u s i a ł a m   sobie wiele kwestii językowych uświadomić.  Wierzę w ludzi, wierzę w świadome i odpowiedzialne uczenie się. Tak, także kiedyś nie przywiązywałam takiej wagi do języka, którym się posługiwałam… I jeszcze nie raz się zdziwię.

Reasumując, zmiany w języku to nie tylko istnienie/ negowanie, wpieranie, lub wypieranie tzw. „żeńskich końcówek”.

—-

O języku pisałam tu i tu.

Kto/ Ktosia pomyślał/a, że chirurgiem może być Matka?

——

Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie.C.N. Macrae, Ch. Stangor,M. Hewstone

Margaret Amaka Ohia bada stereotypy i uprzedzenia pojawiające się w polskich mediach.

Reklamy

39 comments on “[82+2].Obcy język polski(II) Nie tylko żeńskie końcówki.

 1. Agnieszka
  03/08/2015

  Ponoć jeśli na ulicy zawołasz „człowieku” odwrócą się tylko mężczyźni… Tekst bardzo ciekawy i faktycznie dotykający tematu / tematów istotnych. Wszak na początku było Słowo! W kulturach pierwotnych nadal słowo ma moc sprawczą. A i nie w kulturach pierwotnych nawet nieświadomie czasem mówimy komuś, aby nie zachwycał się dzieckiem / psiakiem / kwiatkiem (do wyboru), bo… zauroczy. A żeby nie padło zauroczenie dziecko / psiak/ kwiatek posiada swoją czerwoną wstążeczkę, która ma przed tym urokiem uchronić. Słów czasem brakuje, by opisać sytuacje, widoki, wrażenia. A czasem słowem można zranić bardzo boleśnie. Poza tym każdy chociaż raz w życiu trzymał się uparcie, że ktoś mu coś obiecał. I owa obietnica była gwarantem. Można również przysiąc. I tutaj również każdy (albo większość) zastanowi się, na co przysięga. Tak, że tak! Słowo to nasz świat i nim określamy naszą rzeczywistość. I to uświadomił mi również Wojciech Cejrowski w książce Rio Anaconda. POLECAM! Otóż wysnuł on tezę, że język danego narodu określa jego tożsamość. Jako przykład podał „motyla”. Angielski butterfly jest lekko rozmyty, hiszpański mariposa już wskazuje na dynamikę, francuski papillon taki trochę pokręcony jest, ale (wg. W. C.) ten piękny owad, zwykle bardzo barwny i delikatny jedynie w języku niemieckim przeraża, bowiem w tymże języku jest on Schmetterling. Uśmiałam się podczas lektury tej książki. I zgadzam się z jej autorem. Zgadzam się również z Tobą.

  • 5000lib
   03/08/2015

   Dziękuję za głos, chciałabym odnieść się do kilku kwestii.
   Tak, przykład o człowieku jest trafny, i dowodzi to o czym piszą badaczki i badacze, co więcej;
   Przyzwyczajenia językowe, przyzwyczajeniami, ale reguły wywyższają jedną płeć ponad drugą, Przykłady? Ależ proszę:
   Stosowanie męskich zwrotów w instrukcjach, opisach niezależnie od adresata i adresatki, użycie męskich form zaimków, ale także usytuowanie męskich nad żeńskimi, a nie używanie na tym samym poziomie: uczestnik i uczestniczka, model/ka.
   Prestiż w danej dziedzinie jest wyrażany przez użycie form męskoosobowych sekretarz, i sekretarka to a) różna percepcja tych stanowisk, niezależnie od płci) sekretarz ONZ, a nie sekretarka, ponadto sekretarka to nazwa urządzenia, tak jak reżyser i reżyserka (chociaż gdy już kobiety zaczęły podejmować zawód reżyserki, zaczęły wymagać utworzenia form żeńskich, i zniesienia negatywnego wydźwięku reżyserki jako pomieszczenia).
   Kiedyś baaardzo zaczytywałam się w tym co napisał Wojciech Cejrowski teraz wiem, że to o czym piszesz, przypisywanie określonych cech danym narodom, np to, że Niemcy są porządni, (że panuje Ordung), abo, że Japońscy studenci/ studentki są bardziej pilne od osób należących do innych nacji. Co skutkuje powstawaniem i utrzymaniem stereotypu/ stereotypów, a to powoduje, że osoby, które np (podążając za tym przykładem)należą do tej grupy uważanej za bardzo pracowitą, w grupie np studenckiej muszą bardziej pracować na swoją opinię, „bo parzcież wiadomo, że on są uwarunkowani do takiego postępowania” błąd. Błędne założenie,błędne myślenie i błędne działanie (krzywdzące). Drugi przykład – rozdzielanie zadań, bardzo często a priori gdy mamy grupę mieszaną to Rom i Romka, Czarny i Czarna przedstawicielka dostaną zadania, z których wykonywaniem są stereotypowo utożsamiane/ utożsamiani, (muzyka, śpiew) nie dlatego, że są w czymś dobrzy/ dobre. Także to o czym piszę W. Cejrowski to jest przykład stereotypizowania. Gdzie buterflay jest rozmyty? a hiszpański mariposa już wskazuje na dynamikę. To założenie jest błędne.
   I o tym właśnie piszę, że takie zachowanie i pisanie jak pana Wojciecha Cejrowskiego jest błędne/ krzywdzące. Poza tym każde słowo można wmówić/ zaintonować w taki sposób

   Owszem p o p r z e z język wyraża się swoją tożsamość, tutaj zgoda, nie w taki sposób jak przywołuje to pan Cejrowski w swoich książkach.Nie tylko tak jak ja pisałam potwierdzaniu własnej tożsamości, czy też uwidaczniania, że mamy ich wiele, precyzyjne określanie tożsamości ma za zadanie zrekonstruować błędne założenia, i błędnie przypisywane im cechy.

   Stosowanie języka równościowego umożliwia zobaczenia wkładu/ dorobku grup mniejszościowych w środowisku, kobiety i osoby należące do grup mniejszościowych wywalczyły prawa wyborcze, a nie kobiety otrzymały prawa wyborcze. Nikt nie zlitował się nad kobietami i łaskawie nie dał im praw wyborczych, polecam zapoznanie się z wpisem: [http://wp.me/p59KuC-8d ]. Powiedzenie: nielegalny/a imigrant/ka zamiast osoba/imigrant/ka – o niezalegalizowanym statusie oddziela ludzi od ich aktualnej sytuacji życiowej.

   Zdrobnienia także nie są niewinne, ale o tym to już było.
   Nie stosując języka równościowego tracimy różnorodność, jej dostrzeganie,bronimy skostnałych norm, i n i e r ó w n o ś c i o w y c h stosunków, trzymamy w ryzach osoby zaliczone przez nas do pewnych grup społecznych (niżej) np określając osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako Muminiki.

   Agnieszko Dziękuję za głos/ komentarz.

   • Agnieszka
    04/08/2015

    Masz rację, że język preferuje męską i męskoosobową formę. Zgadzam się również, że jej użycie niejednokrotnie znacząco wyróżnia (bądź ujmuje pozycji) człowieka nią opisanego (przykład sekretarz / sekretarka). Jest to też moją bolączką, ponieważ w pracy często do formy męskiej muszę dodawać „pani”. Co więcej na przykładzie sędzia i sędzina – sędzina to wszak żona sędziego. Zatem… Ale powiem Ci że pani doktor, pani magister, pani redaktor, pani rektor brzmi mi lepiej niż doktorka, magisterka, redaktorka, rektorka. Gramatyka języka polskiego jest oparta na gramatyce łacińskiej. I tu kolejne moje pytanie – lubię również zastanawiać się dla samego zastanawiania dla siebie – czy chciałabym mieć zmienioną gramatykę… Na pewno bolą mnie wszelkie propozycje typu wogóle i poprostu, nie mówiąc już o ujednoliceniu pisowni ę z em, ą z om, ch z h. Neologizmy są cenne, ale też uważnie im się przyglądam, ponieważ czasem dosłowne tłumaczenie jest zwyczajnie śmieszne i lepiej przyjąć formę zapożyczoną. I jak tak myślę, to jednak uważam, ze jednak trochę purystycznie do tych kwestii podchodzę. Niemniej uważam, ze masz bardzo ciekawe spostrzeżenia i na pewno doskonale je argumentujesz i zapewne cześć z nich przemyślę jeszcze niejednokrotnie. Chociaż tak w głębi duszy wolę mieć panią premier niż premierkę 😉

    • 5000lib
     04/08/2015

     Dzięki za komentarz, pozwolisz, że odniosę się zatem po kolei, cytując Twoje słowa.
     „Masz rację, że język preferuje męską i męskoosobową formę. Zgadzam się również, że jej użycie niejednokrotnie znacząco wyróżnia (bądź ujmuje pozycji) człowieka nią opisanego (przykład sekretarz / sekretarka). Jest to też moją bolączką, ponieważ w pracy często do formy męskiej muszę dodawać „pani”. Co więcej na przykładzie sędzia i sędzina – sędzina to wszak żona sędziego”.
     Takich przykładów jest o wiele, wiele więcej, i wiąże się to z kwestią, o której piszesz, w następnym akapicie.

     „Zatem… Ale powiem Ci że pani doktor, pani magister, pani redaktor, pani rektor brzmi mi lepiej niż doktorka, magisterka, redaktorka, rektorka”.
     A zastanawiałaś się dlaczego wyżej wymienione formy „brzmią Ci lepiej”? Z czego ów fakt wynika, sędzina jako żona sędziego obyła się w języku, tak i nowe formy, pojawiające się wraz z awansem socjoekonomicznym kobiet, i realnym ich wpływie na rzeczywistość, statusie socjoekonomicznym i wykonywaniem wyżej wymienionym zawodów, wcześniej w języku pojawiły się takie formy jak sprzątaczka, niźli magistra (dlatego, że kobiety wykonywały prace o mniejszym statusie ekonomicznym i znaczeniu (społecznym) magisterka to wszak, potocznie, praca magisterska.
     Gramatyka języka polskiego jest oparta na gramatyce łacińskiej. I tu kolejne moje pytanie – lubię również zastanawiać się dla samego zastanawiania dla siebie – czy chciałabym mieć zmienioną gramatykę…
     Celne pytanie: gramatyka się zmienia, tak jak zmienia się świat, dlatego zawsze będą strażnicy, i strażniczki języka, będą chcieli/ chciały utrzymać dawny ład. Język to jaki, w jaki sposób go używamy, mówi wiele o nas i tu np.:
     „Na pewno bolą mnie wszelkie propozycje typu wogóle i poprostu, nie mówiąc już o ujednoliceniu pisowni ę z em, ą z om, ch z h”.
     Tak, błędy językowe słychać a nie tylko widać, w języku, ale czym innym jest powiedzenie „wogle”, a czym innym jest powiedzenie „magistra”, „polityczka” etc, to nie jest błąd językowy.
     „Neologizmy są cenne, ale też uważnie im się przyglądam, ponieważ czasem dosłowne tłumaczenie jest zwyczajnie śmieszne i lepiej przyjąć formę zapożyczoną. I jak tak myślę, to jednak uważam, ze jednak trochę purystycznie do tych kwestii podchodzę. Niemniej uważam, ze masz bardzo ciekawe spostrzeżenia i na pewno doskonale je argumentujesz i zapewne cześć z nich przemyślę jeszcze niejednokrotnie. Chociaż tak w głębi duszy wolę mieć panią premier niż premierkę ;)”
     Pewne formy preferujemy, gdyż przejmujemy je nieświadomie, to jest jedna z kwestii, którą już poruszyłam, ale są jeszcze trzy o których tu wspomnę:
     pierwsza: użycie form żeńskich wpływa na widoczność kobiet i ich znaczeniu w życiu społecznym, tak samo jak rozdzielanie osoby i sytuacji, w której się ona znajduje, (nie mówimy nielegalny/nielegalna emigrant/ka, emigrantka o czasowo nie uregulowanym statusie, albo emigrant o czasowo nie uregulowanym statusie, osoba z niepełnosprawnością/ niepełnosprawnościami, chłopak, dziewczyna z niepełnosprawnością,. Udowodniono, że gdy ogłoszenia o pracę konstruuje się z perspektywy równościowej (używając męskich i żeńskich form na równi) to kobiety częściej aplikują na nie o wiele częściej, takie badania przeprowadzili: Stahlbeg, Szczęsny, Otto Tudolph iSoryengrey w 1994 roku.
     A to przykład jeden z wielu.
     druga: każde słowo było kiedyś nowe, w latach 60 ub. Wieku słowo Internet nie istniało… Kobiety chcą pracować, osoby z niepełnosprawnościami chcą mieć dostęp do kultury wysokiej, a nie tam, gdzie zostaną przypisane tylko, można mnożyć przykłady, warto to zobaczyć, że świat: po pierwsze ma wiele kolorów, po wtóre: nie, nie zawsze jest sprawiedliwy, ale tak, możemy go takim uczynić, by Naszym Bliskim żyło się lepiej, by mieli szansę zobaczyć, doświadczyć, i poczuć, i mnieć realny wpływ na to gdzie i w jaki sposób żyją.
     Zauważ proszę, że kobieta często była określana przez status społeczny mężczyzny, np. Doktorowa, (żona dokora), Michałowa (żona Michała), był to sposób awansu, i sposób na niewidoczność kobiet etc. Wkład kobiet w życie społeczne i rodzinne nie był widoczny. Praca w domu nie była doceniana. Nie mówię, żeby każda kobieta musiała pracować zawodowo, albo pracować tylko w domu, chodzi o to, żeby m ia ł a w y b ó r. Jeśli z d e c y d u j e się na pracę w gospodarstwie domowym, by jej wkład był widoczny i doceniany.
     Możemy stosować język równościowy, ja też kiedyś się tego nauczyłam, i cały czas jestem w procesie, mamy wyóbór czy powiemy pani prezes, czy prezeska. Tak, to niejednokrotnie forma odwagi. Język równościowy będzie budził opór, nie zawsze, i nie wszędzie, ale znajdą się osoby, które będą broniły dawnego ładu, porządku, albo po prostu nie będą sobie zdawały sprawy z wielu procesów. Nie oznacza to, że są to osoby złe, lepiej rozróżnić osobę od jego/ jej zachowania, tak jak pisałam o emigrantkach/ emigrantach i ich statusie. Wierzę, że wiele zachowań wynika z niewiedzy, nieświadomości, nie ze złej woli. Zmiany mogą budzić opór, nawet te pożądane.
     Żyjemy w czasach pokoju, (na szczęście) w innych warunkach niż nasze babcie, prababcie, dziadkowie, pradziadkowie, mamy zatem sposobność zastanowić się nad wieloma procesami, tak one zachodziły wcześniej, ale o nich nie rozmawiano… Nie znaczy, że ich nie było. To, że kobiety nie miały praw wyborczych (nie wywalczyły sobie ich wcześniej) nie znaczy, że nie były wychowywane w taki sposób, czy nie kształtowały swojego życia w taki sposób, że nie chciały rządzić, a nie tylko doradzać. Przykłady można mnożyć.
     Dziękuję za ciepłe słowa.

     • Agnieszka
      06/08/2015

      Ufff… muszę to sobie poukładać i przeczytać ponownie. Intrygujesz mnie swoimi argumentami i część z nich mi się podoba, do części mnie przekonałaś. Jednak nie ukrywam – co zapewne zauważyłaś – że nie jestem tak do końca za zmianami. Przekonałaś mnie na przykładach chociażby emigrant / ka, niepełnosprawny / a. Zgadzam się z sekretarz / sekretarka, czyli przykładzie, który obrazuje totalnie inny pułap stanowiska. Sprzątaczka / konserwator. Ale konserwator i… konserwator sztuki…? Czyli sprzątacza (?) się nie obniża w hierarchii, a wręcz podnosi mu rangę? Tu tak. Tu mnie przekonałaś, albo dałaś porządnie do myślenia. Jednak nazwy stanowisk czy funkcji publicznych bardziej mi pasują w formie męskiej i – tu pewnie się będziesz ze mnie śmiać, ale odbieram je nie jako pokazanie, ze to są męskie tylko tytuły niemające żeńskich odpowiedników – według mnie można rzecz postrzegać w sposób taki, iż kobiety stały się równe mężczyznom w tych kwestiach, czyli w stopniach naukowych, zawodach, funkcjach. I tak jak piszesz nie ma problemu, żeby dodać „pani” do profesor, sędzia, prezydent. Przy czym zauważ, ze jeśli dodamy „pan” dodatkowo uhonorujemy np. owego profesora, burmistrza, wójta itd. Hm… dajesz mi do myślenia dziewczynko! 🙂

      • 5000lib
       06/08/2015

       Agnieszko,
       Dobrze, że piszesz. Odniosę się do tego co napisałaś przed chwilą, na pewno.Ponieważ chciałabym to zrobić porządnie, i nie po… Macoszemu (tak, celowo użyłam tego słowa, zauważyłaś zapewne jest stygmatyzujące) wiele jest pułapek w języku. Jeśli masz jeszcze pytania, zadawaj śmiało.
       I chciałabym zaznaczyć. Jeszcze raz. Nie zamierzam się śmiać, i nie zamierzam oceniać. Dlaczego niby miałabym się śmiać? Podaj choć jeden powód? Czy jakąś osobę wyśmiałam? Jeśli tak, to kogo.
       Rozumiem, że wiele informacji może być nowych, trudnych, że nie wszyscy ludzie, nie zastanawiają się nad językiem w taki sposób, że używanie języka w sposób równościowy może budzić różne reakcje, ale dlaczego miałabym się śmiać?

 2. maciejmakro
  03/08/2015

  „gdy chirurg go zobaczył krzyknął” … nie „krzyknęła”, Spodziewałem się takiej podpuchy, więc zwracałem szczególną uwagę… Niestety nie wyszło.
  Rozwiązaniem prawidłowym jest dziadek z wnukiem mieli wypadek a ojciec i syn jest chirurgiem (w końcu nie ma tam nic powiedziane ze jeden było ojcem drugiego)
  Wystarczyło inaczej ułożyć fabułę…:
  „musiano jednak przełożyć operację chłopca, gdyż na sole operacyjnym leżał syn chirurga”

  „(nie ma pozytywnych stereotypów)” – otóż są – np. bardzo pozytywnym stereotypem jest brak zaufania do samochodziarzy podczas przechodzenia przez jezdnię – uratował życie i zdrowie tysiącom ludzi!

  A teraz takie niewinne pytanie – nie sądzisz że pochylając się nad „wykluczonymi” zachowujesz się jak ucieleśnienie „paternalizmu”?

  • 5000lib
   03/08/2015

   Otóż:
   1) to nie podpucha,sam widzisz, że język nierównościowy jest pełen pułapek. (Tak jak w zagadce, a ile razy to się stosuje normy męskie, męskoosobowe w odróżnieniu do kobiet i grup mieszanych: np. „Drogi Czytelniku” „Chirurg A. Dobosz”,”Naukowcy odkryli” (mamy przed oczami mężczyzn w białych kitlach”) To, w jaki sposób się pisze/mówi wpływa na to co pozwala nam się dostrzec. Sam to potwierdziłeś. Czy zatem pisanie, preferowanie męskich form „Drogi czytelniku, naukowcy zbadali, odkryli”, albo zwracanie się za pomocą zwrotów męskich w mieszanym środowisku, nazywasz manipulacją…
   2) Proszę nie myl pojęć:
   Stereotyp: to rozpowszechnione w danej grupie opinie, przekonania, reprezentacje, czy schematy poznawcze, których obiektami są inne grupy społeczne, czy kulturowe.
   Czy sygnalizacja jest a) rzeczą, grupą społeczną, czy c) grupą kulturową? Nie można dyskryminować rzeczy nieożywionej. np kubka.
   Nie ma pozytywnych stereotypów, przeczytaj proszę komentarze pod wpisem. I same wpisy.
   Rozumiem, że to co piszę, może w Tobie budzić emocję.
   Odpowiedź na Twoje pytanie, po raz kolejny:
   Używanie języka równościowego to nie paternalizm. Znów nieporozumienie, albo/ i pomylenie pojęć.
   Nie,nie pochylam się jak piszesz nad „wykluczonymi” (taki zwrot dawał by do zrozumienia, że: „łaskawie czynię im tą przysługę, że w geście dobrej woli się nad nimi pochylę, TAKIMI ludźmi…A to nie o to chodzi, znów nieopatrzne użycie języka).
   Może pochylić się tylko ta osoba, która jest niżej, a takie stosunki mnie nie interesują, jestem za równością i różnorodnością i równym krokiem, jeśli idziesz z kimś krok w krok, ramię w ramię. O to chodzi w języku równościowym. 🙂

   Powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć na temat języka. Odsyłam zatem do tego co napisałam. Do powtórnej lektury zarówno wpisów jak i komentarzy.:)

   • maciejmakro
    05/08/2015

    1 – język potoczny („nierównościowy” to określenie stygmatyzujące) to wypadkowa wielu trędów i potrzeb, nie jest tak precyzyjny jak język prawniczy, jednocześnie jest na tyle obiektywny że za jego pomocą można przesłać wszystkie życiowy komunikaty oraz prowadzić dyskusje. Problem pojawia się tam gdy chcemy nim opisać tematy abstrakcyjne; teologiczne lub ideologiczne.
    Reasumując nie język jest winny ale winne są osoby które przy jego pomocy chcą osiągnąć swoje cele.

    2 czemu zawężasz pojęcie „stereotypu” ? W ten sposób właśnie zakłamujesz język.
    Stereotypy powstały na drodze ewolucyjnej i jako takie miały i mają niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa osób i stosujących. „Knajpa nożowników” to stereotyp, być może nawet krzywdzący, ale osoba która takich miejsc unika ma mniejsze szanse na ugodzenie, niż ta która takich miejsc szuka…

    Nie budzisz we mnie żadnych emocji, no poza tą która emocją nie jest…rzekomo.

    Ciekawe że np. nie pochylasz się z paternalistycznym zatroskaniem nad białym, silnym, zdrowym, mężczyzną… rozumieniu m że to jedynagrupa społeczna której nie grozi „wykluczenie”…

    A propos… Zauważyłaś że słowem ” paternalistyczny” określasz zachowania charakterystyczne dla…kobiet?

    • 5000lib
     05/08/2015

     Jak wolisz,
     Dzięki użyciu języka nierównościowego nie tylko uoguliamy i otwieramy drogę nierównościowym praktykom i dyskryminacji.
     Pisałam już, język nie jest, i nie będzie neutralny nigdy,

     Zapytam wprost,aby sprawdzić jak to jest u Ciebie, czy zarzucasz mi, że stosując język równościowy posługuję się ideologią. wyrażam i promuję ideologię, jeśli tak, to jaką? Dobrze odczytałam intencję komentarza? Mówię o sobie, bo to ja napisałam post/ wpis. Sprawdzam, czy o to Ci chodzi.
     Co masz na myśli pisząc:
     „Reasumując nie język jest winny ale winne są osoby które przy jego pomocy chcą osiągnąć swoje cele”. Mógłbyś rozwinąć tę myśl, dziękuję.
     2. Nie zawężam rozumienia stereotypu.

     • maciejmakro
      06/08/2015

      1 – ale „dzięki” językowi „równościowemu” zakładamy ludziom kaganiec… Zresztą poruszyłaś tu ważna kwestie czy język był pierwotny czy wtórny do nasze świadomości – ewolucjoniści są skłonni twierdzić że coś takiego jak „stygmaty” czy „stereotypy” pojawiło się u naszych przodków na długo przed pojawieniem się języków w znanej nam formie. Badania na naczelnych zdają się to potwierdzać.

      2 – wręcz przeciwnie! Na pewno nie jesteś jedną z aktywistek, bo wtedy dawno byś mnie wybanowała z tego miejsca. natomiast chciałem Ci przekazać, iż pojęcia którymi się posługujesz występują też w publikacjach stricte społeczno politycznych.

      3 – „„Reasumując nie język jest winny ale winne są osoby które przy jego pomocy chcą osiągnąć swoje cele”. Mógłbyś rozwinąć tę myśl, dziękuję.” – znasz rok 1984 ?

      4 – zawężasz pojęcie stereotypu, skoro nie uznajesz podanych przeze mnie przykładów, a jeśli je uznasz to musisz tez przyznać że nie każdy stereotyp jest zły.

      • 5000lib
       07/08/2015

       I znowu się powtórz piszesz:
       1 – ale „dzięki” językowi „równościowemu” zakładamy ludziom kaganiec… Zresztą poruszyłaś tu ważna kwestie czy język był pierwotny czy wtórny do nasze świadomości – ewolucjoniści są skłonni twierdzić że coś takiego jak „stygmaty” czy „stereotypy” pojawiło się u naszych przodków na długo przed pojawieniem się języków w znanej nam formie. Badania na naczelnych zdają się to potwierdzać”. Ponieważ komentarz się rozrasta, to proszę Cię, jak już wcześniej, pewne kwestie były wyjaśnione, wróć do ponownej lektury.

       Kaganiec istnieje, ba, on jest, w ciągłym użyciu. Wystarczy przyjrzeć się, o czym już zresztą pisałam, dlaczego zmiana języka budzi opór/ sprzeciw. Czy kagańcem nazywasz to, że posłużę się jeszcze raz przykładem zamiast mówić inwalida (nieporadność życiowa, rehabilitacja, zależność) osoba niepełnosprawna (wybija się na pierwszy plan stan zdrowia/ zły, bo kto by chciał być „niepełnosprawny”, albo zrzec się sprawności)? I bezpłciowość, czyli cechę, którą widzę to stan zdrowia nie osobę, ale tożsamość, która spycha daną osobę w dół (jaki jest wizerunek osoby niepełnosprawnej w mediach? Zależna od innych, cierpiąca, walcząca ze swoim stanem zdrowia, prosząca o 1%, albo silna, dzielna, a co z tymi, którzy/ które się nie wpisują w ten stereotyp? Zresztą to następny temat rzeka, a jeszcze jednego nie skończyłyśmy/ nie skończyłyśmy).Pytam Ciebie, MaciejuMakro, czy zobaczenie człowieka i sytuacji w jakiej się znajduje sytuacji, wielu cech, jego/ jej tożsamości nazywasz kagańcem? Mówiąc kobieta z niepełnosprawnością mamy więcej informacji niż osoba niepełnosprawna,
       1 przykład:
       wiemy że to kobieta, nie mężczyzna,
       wiemy o jej stanie zdrowia
       nie mówimy, osoba niepełnosprawna, czyli niepełnosprawność (tożsamość która spycha na dół) rozlewa się i na osobę, czyli osoba też staje się niesprawna.
       2- język nie jest i nie był neutralny (patrz; stereotypy i uprzedzenia w języku, ukryte normy.
       4- już pisałam o stereotypach, proszę wróć do tego co zostało przeze mnie napisane.
       3- Proszę Cię, piszę to już po raz kolejny, odpowiedz mi na jedno pytanie, które powtarzam i nie zyskuję od Ciebie odpowiedzi: Czy uważasz, że ja, rozpowszechniając idee języka równościowego, coś promuje, (jeśli tak, to co?) Piszesz:”winne są osoby które przy jego pomocy chcą osiągnąć swoje cele”, które osoby i jakie cele, nazwij proszę. Nie odpowiadaj mi pytaniem na pytanie, i nie zmieniaj zakresu, nie zaczaj z tematu. Nazwij proszę, „które osoby są winne” i o jakie cele Ci chodzi. Rozumiem, że odpowiedź ta może być dla Ciebie trudna, zależy mi na jej uzyskaniu. Powielam pytanie, może nie dostrzegłeś go w natłoku,komentarzy. Pozdrawiam.

 3. Recenzentka
  04/08/2015

  Świetny wpis i bardzo potrzebny! Co do pozytywnych stereotypów, to one jak najbardziej istnieją. Mówiąc, że Niemcy są pracowici, Amerykanie pozytywnie nastawieni do świata wyrażamy właśnie pozytywne stereotypy 🙂

  • 5000lib
   04/08/2015

   Dziękuję bardzo za komentarz. Uważam, że o języku z tej perspektywy, mało (o wiele za mało się mówi), stąd ów wpis.
   Pozwól, że się odniosę do tak zwanych „pozytywnych” stereotypów. To bardzo często często popełniany błąd percepcyjny. Nie dość, że ma on wpływ na podtrzymanie/ utrzymanie i życie stereotypowych opinii, i wiarę w jego słuszność. Niepotrzebne i niebezpieczne uogólnienie. Oczywiście, mówiąc o konkretnej osobie, Herbert,, który jest Niemcem, może być porządny, a Sara, Amerykanka, pozytywnie nastawiona do świata. Czynienie uogólnienia (nawet jeśli dotyczą one „pozytywnych” pożądanych cech) nie pozwala nam dostrzec, że owa cecha (w tym przypadku: pracowitość i tzw. pozytywne nastawienie do świata) m jeśli w ogóle występuje u poszczególnych osób, w różnym stopniu. Po pierwsze. W danej grupie pomiędzy wartościami kulturowymi, a praktykami życiowymi jest przepaść, ale owo uogólnienie, które wynika z tzw. „pozytywnego” stereotypu nie pozwala dostrzec różnic indywidualnych. To tak jakby powiedzieć, że: osoby z niepełnosprawnościami są spokojne i refleksyjne”. Otóż, bywają takie, to zachowania, a osoba to osoba. (Za charakterem osoby odpowiada np kształt socjalizacji). Poza tym np utrwalanie takich przekonań, że: „Afrykanki są bardziej muzykalne” (od innych) wpływa np: w delegowaniu zadań, a priori bez decyzyjności, danej osoby, nie widzimy jej uzdolnień, chęci, etc. Tzw. „Pozytywne” stereotypy wpływa na błędne krzywdzące postrzeganie, w konsekwencji, na oczekiwania wysuwane wobec przedstawicielek/ przedstawicieli danych grup. To łańcuch. Można by wskazać bardzo wiele negatywnych konsekwencji.
   Dziękuję za komentarz, jest on wnoszący, pozwolił mi na uszczegółowienie tego, co napisałam powyżej.
   Oficjalnie witam na blogu. 🙂
   Nauka dot. stereotypów i uprzedzeń, jak każda dziedzina wiedzy jest rozwijana przez naukowczynie i naukowców, badaczki i badaczy. Tak jak każda z dziedzin, Jest wiele mitów, przestarzałych krzywdzących opinii.Opinii, które nadal przez pewne grupy, czy ludzi są podtrzymywane, choć są błędne.
   Do przeczytania,:)

 4. Agnieszka
  06/08/2015

  Właśnie zauważyłam ze zdumieniem, że wyczerpałyśmy możliwość pisania odpowiedzi w jednym drzewku! Nie napisałam, że śmiałaś się lub wyśmiewałaś kogoś 🙂 Zreflektowałam się po prostu, że pewnie swoim uporem Ciebie rozbawię, bo jestem w tym miejscu trudna do przekonania – co nie znaczy, że jest to niemożliwe. Używam „będziesz się śmiać”, albo „nie śmiej się ze mnie” w momentach, kiedy wiem, że sama do siebie zaczęłabym tracić cierpliwość, ale jeszcze nie wzbudzałabym złości. No dobra… poczekam 😉

  • 5000lib
   06/08/2015

   Szablon jest nie wpierający dyskusję, bo się rozjeżdża, dlatego też zagnieżdżone jest tylko sześć odpowiedzi, ale zawsze można zacząć nowy wątek.
   Wiem, że informacje, które podaje mogą być dla kogoś, np. dla Ciebie nowe. Nie rozbawisz mnie, pytania traktuje jako wnoszące i wspierające. Oczywiście są granice (np ubliżanie komuś, obrażanie, szydzenie. Nie, nie robisz tego. Piszę by podać przykład).
   Nie obawiaj się proszę także o to,że mogę się zniecierpliwić, albo złościć. Pamiętam, moje przygody z językiem, sposobami wyrażania, to,że niektóre ze stwierdzeń, były dla mnie nowe, niektóre budziły moje zdziwienie. Przy niektórych zakrzyknęłam, „a to tak właśnie””dokładnie to!” albo:”To stąd się bierze”. Do niektórych zmian mi było bliżej, a do niektórych dalej, ale przekonałam się, że nie tylko wprowadzenie ich jest konieczne, ale, że w ar t o. Warto to zrobić, dla s i e b ie. Pytaj zatem. Dyskutuj, dziel się doświadczeniem.

 5. 5000lib
  06/08/2015

  Pozwolisz, że po kolei będę odnosiła się do tego co piszesz:
  „Ufff… muszę to sobie poukładać i przeczytać ponownie. Intrygujesz mnie swoimi argumentami i część z nich mi się podoba, do części mnie przekonałaś”.

  Tak to już jest, pewne kwestie nam zobaczyć jest łatwiej, np. z racji doświadczeń osobistych, dostępności, znajomości rzeczy etc
  Jednak nie ukrywam – co zapewne zauważyłaś – że nie jestem tak do końca za zmianami. Przekonałaś mnie na przykładach chociażby emigrant / ka, niepełnosprawny / a. Zgadzam się z sekretarz / sekretarka, czyli przykładzie, który obrazuje totalnie inny pułap stanowiska. Sprzątaczka / konserwator. Ale konserwator i… konserwator sztuki…? Czyli sprzątacza (?) się nie obniża w hierarchii, a wręcz podnosi mu rangę? Tu tak. Tu mnie przekonałaś, albo dałaś porządnie do myślenia.
  Tak jak zauważyłaś jest sprzątaczka (to słowo, jak i prostytutka, jako określenie zawodów, w odniesieniu do płci żeńskiej pojawiło się najwcześniej w języku. Jest zatem sprzątaczka i konserwator (sztuki) zauważ pierwsze ze stanowisk /zawód /jest o wiele mniej płatny niż drugi, jeśli powiemy konserwator to pierwsze co nam na myśl przychodzi to właśnie konserwator sztuki, (chyba, że mamy inne, osobiste doświadczenia), z reguły (niestety) kobiety dostają mniejsze wynagrodzenie od mężczyzn, chociaż są na tym samym stanowisku (z takim samym zakresem praw i obowiązków) jest też pilot, pilotka (czapka).

  „Jednak nazwy stanowisk czy funkcji publicznych bardziej mi pasują w formie męskiej i – tu pewnie się będziesz ze mnie śmiać, ale odbieram je nie jako pokazanie, ze to są męskie tylko tytuły niemające żeńskich odpowiedników – według mnie można rzecz postrzegać w sposób taki, iż kobiety stały się równe mężczyznom w tych kwestiach, czyli w stopniach naukowych, zawodach, funkcjach. I tak jak piszesz nie ma problemu, żeby dodać „pani” do profesor, sędzia, prezydent. Przy czym zauważ, ze jeśli dodamy „pan” dodatkowo uhonorujemy np. owego profesora, burmistrza, wójta itd. Hm… dajesz mi do myślenia dziewczynko! :)”

  Kobiety nie stały się równe mężczyznom, niestety.To znaczy z założenia są równe, ale nie przekłada się to na funkcjonowanie mechanizmów społecznych, tzn. nie są w taki sposób postrzegane. O dodawaniu słowa pan/i pisałaś, wspominałaś.
  Ja chciałabym zwrócić uwagę na inny aspekt. Mniejsze osłuchanie się z językiem (magister/ magistra, premier/ premierka) i asocjacje (praca wykonywana przez kobiety- mniej płatna- mniej wartościowa) to są powody tego, że język (słowa z tzw. żeńskimi końcówkami postrzegany jest jako śmieszny. Czy język czeski nie śmieszy/ł nas? A jeśli tak, dlaczego – nie byłyśmy/ byliśmy osłuchane. To tak pokrótce. Jeśli masz pytania, pisz śmiało. Kwestię śmiania się, wyjaśniłyśmy, więc nie będę się powtarzać.

  • maciejmakro
   06/08/2015

   zauważcie jednak że dysonans w zwrotach sekretarz – sekretarka – to dysonans fałszywy, wynikły poniekąd z nowomowy PRLowskiej.
   Sekretarza miała np Szymborska…
   natomiast to co Wy szanowne Panie uznajecie pod pojęciem „sekretarz” oddawane być winno pojęciem „kanclerz”.

   • 5000lib
    07/08/2015

    Dysonans między sekretarzem, a sekretarką n i e jest fałszywy.
    Sekretarka to albo ta, co pełni rolę służebną wobec prezesa (w powszechnej świadomości: sekretarka prezesa), albo sekretarka jako urządzenie nagrywające (W zdaniu: Nie mogłaś odebrać telefonu nagrałam się na sekretarkę). Dlaczego Szymborska miała Sekretarza, bo… jak sama mówi „poważniej brzmi”. Zresztą sekretarz, nawet ten w PRL-u miał szerszy zakres władzy niż sekretarka. Znaczenia się wzmacniają.
    Więcej o języku, cóż, proszę bardzo:
    Jeśli idziemy tropem płci mam rozumieć, czy też przyglądamy się kwestiom rodzaju:

    W językach, jeśli przyjrzymy się strukturom, normom,sposobom w jaki on jest tworzony widać nierówny odniesienie do płci kobiecej niźli męskiej Niekorzystny( tak, to eufemizm) wizerunek kobiet w porównaniu do wizerunku mężczyzn, tym gorzej, że jest on zakorzeniony, zawarty na wielu poziomach języka nie tylko w konstruowaniu zasad gramatycznych, wspomnianym słowotwórstwie, ale także w leksyce, czy frazeologii. Zjawisko to opisane jest jako asymetria języka.
    To wszystko, odniesień do właśnie tych obszarów języka znajdziesz, we wpisie, nawet zaznaczyłam kolorami, by był bardziej przejrzysty w czytaniu. Co nie znaczy, że łatwo jest przyjąć nową wiedzę. Z powodów, o których już zresztą pisałam. (Odsyłam, jak zwykle. Do adekwatnych fragmentów).
    Co jeszcze można dodać, wiele. W języku polskim są trzy rodzaje męskie: dla przypomnienia męskoosobowy, męskożywotny (zwany też męskozwierzęcym) i męskonieżywotny, a rodzaj żeński — jeden. Cóż, to nie koniec.
    W jaki sposób tworzymy rzeczowniki w języku polskim?
    Nazwy rodzaju żeńskiego tworzy się od męskich, oczywiście są wyjątki, ale kropla w oceanie, po pierwsze, chociaż też jest ciekawa prawidłowość i reguła, ale żeby utrzymać przejrzystość wypowiedzi, nie będę mierzła wątków. Formy rodzaju męskiego uznawane są za podstawowe (a nie równoważne) uważa się je też za nienacechowane (to jest to dodawanie sobie prestiżu min), a żeńskie, odwrotnie nie dość, że wtórne to jeszcze nacechowane pejoratywnie. I to bardzo wcześnie bo już w szkole powszechnej uczmy się takiego postrzegania rzeczywistości. Otóż klasyfikując rodzaj żeński i , „nazwy istot odmiennej płci” wymieniane niejako na jednym wdechu versus kolejna kategoria: rodzaj męski.
    Dalej w jaki sposób tworzymy nazwy zawodu, wykonawców, mieszkańców itd.
    Dlaczego jest wiele luk leksykalnych? Ano dlatego, że preferowane są nazwy męskie? A dlaczego, bo jako męskie postrzegane są jako te, które niosą prestiż, wzmacniają, a nie obniżają pozycję (np. zawodową).
    Zostańmy przy lukach.
    Gdy mamy dwie informacje: po pierwsze:że występują, po wtóre: przyjrzyjmy się gdzie występują:
    Tam gdzie zawód/ pozycja społeczna, wiąże się z prestiżem,(np. ambasador)znów wracamy do kwestii uczestniczenia kobiet w życiu społęczno-ekonomicznym, pracy zawodowej i wynagrodzeń, i widoczności kobiet w społeczeństwie, ale … Owa widoczność dotyczy też innych cech, takich jak: kolor skóry, sprawność/ stan zdrowia, wiek…
    Dlaczego nie należy tworzyć form żeńskich przez mienianie formy męskiej i dodanie „–ka” (a no wiadomo, o pilocie i pilotce już pisałam takich przykładów jest na pęczki, więcej: ślusarz – ślusarka) znów mamy asymetrię, reguły języka nie są niewinne, język nie był nigdy neutralny. Powszechność i obowiązywanie nazw męskich tworzy przekonanie, iż ta właśnie płeć jest ważniejsza (a nazwa zawodu bardziej prestiżowa). Nie chodzi o zniesienie nazwy męskiej, ale o to by dwie formy, stały się społecznie równe (w znaczeniu i postrzeganiu). Prawda, że język to fascynujący temat. I jak wiele ujawnia, jeśli się mu przyjrzeć. 🙂

 6. Agnieszka
  07/08/2015

  Skoro zachęcasz… to piszę! 🙂 Ciekawi mnie bowiem jeszcze kilka kwestii. Wracając do poprzednich komentarzy, pomyślałam, że Cię sprowokuję (co nie było moim zamierzeniem i wyszło absolutnie bezwiednie) nazywając Cię dziewczynką. Jakoś tak jest, że w momencie, kiedy z daną osobą dobrze mi się rozmawia, lub lubię tę osobę, odruchowo w mniej oficjalnych kontaktach stosuję odwołanie się „dziewczynko”. Przy czym nigdy nie stosuję zwrotu „dziewczynki” do nawet do bardzo zaufanej i lubianej przeze mnie grupy kobiet. I teraz… Rozumiem, że to podświadome nacechowanie pejoratywne tego wyrazu w jego liczbie mnogiej? To moje pierwsze pytanie. Drugie jest takie, że zazwyczaj spotykam się z pozytywnym odbiorem. Nie używam sformułowań typu „laleczko”, „kochanie”, „skarbie” – co z kolei zdarza się niestety mojej szefowej – nie używam w stosunku do współpracowników żadnych innych zdrobnień wyrazowych, czasem (w przypadku tylko i wyłącznie stażystów) zdrobnię imię. Czy mówiąc np. „Dziewczynko! Wspaniale wywiązałaś się z tego zadania!” lub „Odpuść, nie przejmuj się, bo przecież i tak dzielna żeś jest dziewczynko!” obrażam te osoby lub daję do zrozumienia, że są młode = niezaradne? Zauważyłam, że panie po 50 -ce cieszą się z tego, stażystki również, zaś przedział 30 – 40 jest bardzo usatysfakcjonowany w momencie, kiedy „dziewczynko” zastąpię „kobieto”.
  Jeśli chodzi o język czeski – tak, śmieszy jego brzmienie w pierwszej chwili, ale to tak jak niemiecki lekko przeraża, francuski rozmarza itd. itp. A jeśli chodzi o język niemiecki mam namacalny dowód na to, że faktycznie akcent i brzmienie działają niepokojąco na tych, którzy zetkną się z nim po raz pierwszy. W ubiegłym roku moje dziecko jako element składowy drużyny było na turnieju międzynarodowym. Walczyli m.in. z chłopcami z Niemiec. Szli jak przysłowiowa burza. Do meczu z Niemcami. Nie przerażali ich chłopcy, nie przerażały ich ich rozmowy na boisku, ale nieruchomieli na okrzyki trenera drużyny niemieckiej. Każde schnell! raus!! schwerer!! fuhren!! sprawiało, ze nieruchomieli. Mecz oczywiście przegrali i kiedy mieli zagrać z kolejną drużyną z Niemiec, weszli na boisko jak struci. Nie było tego problemu w przypadku drużyn anglojęzycznych. W tym roku byli na jeszcze większym turnieju, gdzie spotkało się 209 drużyn z całej niemalże Europy. Z Czechami i Słowakami dogadywali się po swojemu i bawili się, z Niemcami i Francuzami grali w piłkę i też się dogadywali, Rosjanie, Holendrzy, Serbowie, Bośniacy nie stanowili zagadki i byli przyjaciółmi. Nie zauważyli, ze w większości mogą porozumiewać się językiem niemieckim… za każdym razem próbowali w ojczystym danej grupy chłopców, którzy z kolei dążyli do tego, aby mówić po polsku.
  Druga kwestia z mojego podwórka. Jest obecnie tendencja do przechodzenia na „ty”. Z szefostwem, sąsiadami, rodzicami dzieci z klasy / przedszkola / drużyny etc. Ja z tym bardzo uważam. W pracy nawet nie ze wszystkimi równymi mi stanowiskiem jestem na „ty”, w szkole z pojedynczymi rodzicami pozwoliłam sobie na to ustępstwo, sąsiedztwo usilnie zwraca się do mnie na „ty” ja zachowuję formę oznaczającą dystans. Czy przesadzam? Jednak mam wrażenie, że idąc z duchem czasów i rozwojem języka zaczynami tworzyć jedną wielką szczęśliwą grupę znajomych, w której ręka musi myć rękę i jakoś to będzie. Poza tym z Krysią rozmawia się o pierdołach, a z panią Krysią się rozmawia…
  Tak też zastanawiam się nad tym swoim uporem dotyczącym używania żeńskich form w przypadku nazw zawodów oraz tytułów naukowych czy funkcji społecznych i publicznych. I wydaje mi się, ze może podświadomie staję na przekór ruchom feministycznym. Nie mam zarzutów bynajmniej do idei feministycznej, ale niestety to, co media pokazują czasami męczy mnie i patrząc na obraz pochodów feministek serwowany przez media, staję się anty. Może to dobry trop?…

  • 5000lib
   07/08/2015

   Agnieszko:
   Sprawdź proszę, czy zgodnie z Twoją intencją zrozumiałam pytanie?: Czy zwrot „dziewczynko/ dziewczynki” jest nacechowany? Tak, jest. Jeśli zwracamy się do kobiet. I w sytuacjach zawodowych. (Widzisz, ile trzeba wziąć pod uwagę czynników, coraz to więcej się dostrzega, nowa sytuacja). To tak jak na konferencjach naukowych mówi się: teraz wystąpi pan mgr Wojciech, a do kobiety: teraz pani Kasia przedstawi nam zagadnienie, (oczywiście nie wszystkie osoby tak mówią, krzywdzącym uogólnieniem było by wrzucać wszystkie osoby do jednego wora). Do osób z niepełnosprawnościami, czy to fizycznymi, czy intelektualnymi osoby bardzo często zwracają się po imieniu, nawet gdy są one dorosłe, albo starsze. Sytuacja/ sytuacje, którą/które przywołałaś jest z tego samego repertuaru zachowań.
   Zapytałaś:
   Czy mówiąc np. „Dziewczynko! Wspaniale wywiązałaś się z tego zadania!” lub „Odpuść, nie przejmuj się, bo przecież i tak dzielna żeś jest dziewczynko!” obrażam te osoby lub daję do zrozumienia, że są młode = niezaradne?
   Odpowiadam:
   Tak, niezaradne = niekompetentne. Pamiętasz dziewczynkę z zapałkami? Wiele znaczeń pejoratywnych kryje się w sformułowaniu dziewczynki .O dzielnej dziewczynce też można wiele napisać. Wyrażenie nacechowane jest i w liczbie pojedynczej i mnogiej. Oczywiście nie mówimy tu o sytuacji gdy zwracamy uwagę na płeć: Oto jest Kasia, Kasia jest dziewczynką.
   Piszesz: „Drugie jest takie, że zazwyczaj spotykam się z pozytywnym odbiorem”. Wrócę do tego aspektu. „Skarbie” to to z tej samej półki co „dziewczynko”.
   Piszesz:
   Zauważyłam, że panie po 50 -ce cieszą się z tego, stażystki również, zaś przedział 30 – 40 jest bardzo usatysfakcjonowany w momencie, kiedy „dziewczynko” zastąpię „kobieto”.
   I tak, ja bym przyjrzała się rodzajem stosunków zawodowych jakie Was łączą, w przeważającej większości/ jeśli nie zawsze jest tak, że kobiety będące niżej (albo czujące się niepewnie na swym stanowisku, bo np zmieniły otocznie, albo nie wiedzą, że mogą zareagować,powiedzieć: nie nazywaj mnie tak, nie lubię tego. I przy tym czuć się bezpiecznie w pracy. Mogą czuć, że coś jest nie tak, ale co, może wcześniej ktoś im powiedział: „Przecież jesteś przeczulona, ja tak z dobrego serducha mówię Ci, dziewczynko” to bardzo częsty argument używany: Jesteś przewrażliwiona”, może być wiele przyczyn. Np do osób starszych i do kobiet i do mężczyzn w szpitalach używa się bardzo często zdrobnień, infantylizacji, mówi głośniej, bardziej artykułuje, o tym już pisałam— pozwolisz, że nie będę powtarzać, żeby nie pomieszać wątków). Jest jeszcze jeden ważny aspekt, to że nie zareagują werbalnie/ głośno nie wyrażą sprzeciwu/ co nie znaczy wcale, że nie zauważą słowa dziewczynko, i nie poczują się zlekceważone. Kobiety w wieku 30-40 mają bardziej ugruntowaną pozycję zawodową, są postrzegane jako bardziej śmiałe odważne, i takie zachowania są świadomie bądź nieświadomie wspierane przez otoczenie, co powoduje, że mają one większą śmiałość w werbalizowaniu sprzeciwu, a jaki obraz (społecznie) kobiety 50 letniej? Proszę przyjrzyj się reklamom, (w tv chociażby) to na nas także oddziałuje. Stażystka/ Stażysta też raczej nie zwróci Ci uwagi, prędzej zrobi to mężczyzna, niż kobieta.

   Piszesz, że:”Jeśli chodzi o język czeski – tak, śmieszy jego brzmienie w pierwszej chwili” tak też jest z językiem równościowym, z tą różnicą, że z czeskim nikt nie walczy, a język równościowy, ponieważ buduje bardziej sprawiedliwy świat, przyczynia się do falsyfikacji, zobaczenia stereotypów, ukrytych norm, budzi opór, zaprzeczenie, chęć walki, etc. Stawia pytania, o to, kim ja jestem w komunikacji, co wybieram, dyskryminuję? Pojawia się nie tylko wiedza, która jest trudna, wymaga nowego usytuowania się, nagle widzimy i czujemy więcej, pojawiają się pytania i pytania, i pytania, i coraz to nowe, pytania, do siebie, do świata, do rzeczywistości, o to jak budować bardziej dostępną, włączającą, nie dyskryminującą, ale pozwala nie tylko to co nowe/ niewygodne, jak nowe buty, ale to co wnoszące wspierające, wkład osób, które były dotychczas marginalizowane spychane, spostrzegane w sposób jednowymiarowy. Zmienia się delegowanie zadań, dostrzeganie komptenencji, nie tylko tych stereotypowych. (Bo co jeśli Afroamerykanin nie lubi muzyki, a się mu narzuca, żeby zagrał, zaśpiewał, zatańczył- np przy organizowaniu jakiegoś wydarzenia)?
   Odniosę się do tej sytuacji co wspomniałaś:
   A jeśli chodzi o język niemiecki mam namacalny dowód na to, że faktycznie akcent i brzmienie działają niepokojąco na tych, którzy zetkną się z nim po raz pierwszy.
   To nie akcent, i brzmienie działają niepokojąco. Nie byłam z tymi chłopcami, więc nie spytam ich o zdanie, nie omówię tej sytuacji, tak jak mówiłam do Ciebie MaciejMako, opisywałeś mi zachowanie chłopaka z niepełnosprawnością. Tak więc mogę napisać odnośnie tej sytuacji, którą opisujesz Agnieszko, że to stopione z tą sytuacją skojarzenia są uruchomione mogą być różnego typu, trzeba by było się im przyjrzeć, analogicznie osoba starsza osiemdziesięcioletnia, która ma doświadczenie wolny, albo wiele się mówiło, albo nasiąknęła przekazami o II WŚ, na dżwięk schnell! raus!! schwerer!! uruchamiane są wspomnienia, albo obrazy obozu, nawet gdy się nie miało takich doświadczeń. Jak było w tym przypadku, musiałabym być, żeby sprawdzić.
   Zauważyłaś, że mówiąc o językach napisałaś:niemiecki przeraża? Jakie budzi w Tobie skojarzenia? A francuski? Dlaczego rozmarza? Możesz odpowiedzieć sobie na to pytanie.

   Nie, nie przesadzasz, z tym nie zwracaniem się do kogoś na Ty, możesz, wiem, że wiesz, że możesz, powiedzieć, że sobie tego nie życzysz.Tak forma „Pan/Pani” buduje dystans, czy przestrzeń–jak sama zauważyłaś.
   Odnośnie feminizmu. Nie muszę popierać ruchu feministycznego (który jest zróżnicowany w swych prądach tylko z zewnątrz wygląda jak jednolity, to odnosi się do każdej stereotypizowanej grupy) by wcielać w życie zasady języka równościowego, albo/ i nie ze wszystkie postulaty mogą być Ci bliskie. Wiele grup jest ukazanych stereotypowo np osoby z niepełnosprawnościami, osoby o innym kolorze skóry,poglądach etc. Ale to może być jeden z powodów. Niemniej jeśli to Ci przyszło na myśl… Warto się temu przyjrzeć głębiej, być przy sobie, poobserwować, co budzi mój opór? Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest tego źródło?
   Trzymam kciuki!
   Jeśli czujesz potrzebę by o coś dopytać, coś dojaśnić, pytaj. Pisz. 🙂

 7. Agnieszka
  07/08/2015

  Nie zauważyli, ze w większości mogą porozumiewać się językiem niemieckim… za każdym razem próbowali w ojczystym danej grupy chłopców, którzy z kolei dążyli do tego, aby mówić po polsku.
  …. oczywiście w większości mogli porozumiewać się językiem angielskim…

  • 5000lib
   07/08/2015

   Ta sytuacja może mieć wiele źródeł, bez szerszego kontekstu nie jestem w stanie nic o niej powiedzieć… (Ad vocem chłopców).

 8. Jotazof
  09/08/2015

  Powiedzmy, że o tym samym 🙂
  Jeżeli założymy że podziały tworzy człowiek, który później w nie wierzy. To język w ogóle nie ma znaczenia. Dzisiaj winisz brak żeńskich „końcówek”, jutro ich ironiczne urzywanie a pojutrze coś innego. Jeżeli ktoś ma problem z kobietami, niepełnosprawnymi, kolorowymi to jest on w jego głowie i zawsze znajdzie sposob żeby to okazać bez względu na formę poprawności politycznej jaką mu narzucisz.
  Myślę że Ty również skupiasz się na powierzchownym postrzeganiu problemu a nie jego głębi. Problemem jest brak szacunku a nie „końcówki”.
  Napiszę na przykład tak: murzyn nie jest dla mnie określeniem pejoratywnym, a pedal nie ma dla mnie nic wspólnego z orientacja seksualna. Niby juz wiesz jaka jest głębią ale dalej będziesz zwracać uwagę na powierzchowność – dalej będzie Cię razić słowo murzyn z mojej strony.

  • 5000lib
   09/08/2015

   Jak już przeczytałeś nazwijmy to „wpis główny” to polecam i komentarze, nie tylko do tego wpisu, tam padają argumenty, o tym, o czym piszesz.
   Napisałam, że chodzi mi nie tylko o używanie żeńskich końcówek. Tak więc używanie form żeńskich to tylko jedna z części. Bardzo istotnych, ale części.
   Tak człowiek tworzy podziały, i w nie wierzy. Nie pisz mi proszę co będzie jutro, a co pojutrze, tego nie ma, odnieś się proszę do sytuacji, która ma miejsce teraz. Stereotypy i uprzedzenia żyją w języku, są przezeń podtrzymywane.”Forma poprawności”, jak o tym piszesz jest już narzucona. Język nie równościowy to jeden z mechanizmów utrzymania nierównościowych stosunków. Język to nie tylko powierzchowność. Jego sposób używania aktywuje konkretne pola w mózgu, konkretne skojarzenia, i konkretne zachowania, i o ten łańcuch chodzi. Takie słowa jak „Murzyn”, „Cygnan” „Pedał” na stałe wpisały się w słownik kulturowy i mają pejoratywny wydźwięk, eufemizując. „Murzyn zrobił swoje Murzyn może odejść”,”Cygan” to ocyganić, czyli kłamać, ale istnieje też wiele przysłów, niektóre z nich cytowałam.

 9. Jotazof
  09/08/2015

  Oj nie mecz mnie jeszcze komentarzami :)wpis to i tak dużo tekstu jak na mnie 🙂
  „Język nie równościowy to jeden z mechanizmów utrzymania nierównościowych stosunków.” Jeśli dobrze Cię zrozumiałem tak można jednym zdaniem streścić ten wpis.
  Tylko że to nie język jest nierownosciowy tylko jego interpretacja. A ta już zależy od nas. Kiedyś słowo kobieta było słowem obraźliwym, dzisiaj Tobie nie pasuje końcówka jutro ją stwierdze że nie można mówić facet. I tak w kółeczko 🙂
  Rozumiesz co chce powiedzieć?

  • 5000lib
   09/08/2015

   NIe, nie rozumiem, nie jest to dla mnie jasne, a nie chciałabym dokonać nadinterpretacji, a więc proszę dojaśnji mi, Słowo kobieta nie jest obraźliwe, jako takie odnosi się do płci, ale takie słowa jak „inwalida, murzyn, cygnan” już tak. Proszę, napisz mi jak mam z Tobą podjąć dyskusję, skoro czytanie wpisu/ komentarzy jest dla Ciebie męczące. Oczywiście, rozumiem, że mogą być to dla Ciebie trudne w odbiorze treści —ale jak mamy dyskutować?

   • Jotazof
    09/08/2015

    Oj wyczuwam negatywne emocje 🙂
    Czas kończyć rozmowę znaczy się 🙂
    Skoro ja piszę że KIEDYŚ słowo kobieta BYŁO obraźliwe a Ty mi odpowiadasz ze wcale NIE JEST to:
    „jak mam z Tobą podjąć dyskusję, skoro czytanie wpisu/ komentarzy jest dla Ciebie męczące. Oczywiście, rozumiem, że mogą być to dla Ciebie trudne w odbiorze treści —ale jak mamy dyskutować?”
    Ja mam swoje przemyślenia, Ty swoje i niech tak zostanie, co by nie psuć atmosfery 🙂
    Pozdrawiam.

    • 5000lib
     09/08/2015

     Hmm,
     Po pierwsze nie ma negatywnych emocji, tylko sposoby ich wyrażania mogą/ są w niektórych przypadkach negatywne.
     Powtarzam to na tym blogu od pewnego czasu— choć mogło Ci umknąć, tak jak mi umknęło Twoje „kiedyś”.
     Tak, przeczytałam błędnie, dziękuję za zwrócenie uwagi. Przyjmuję, dobrze, że powtórzyłeś. Tym bardziej bym chciała byś rozwinął wątek, proszę Cię przeczytaj jednak to, co zostało wcześniej napisane, bo może odpowiedź na Twoje [ewentualne] pytania już jest[?]

     A czy rzeczowe rozmawianie, o faktach, jest „psuciem atmosfery” jak to nazwałeś? Pytam, sprawdzam jak to jest w Twoim rozumieniu, czy wolisz przyjąć punkt widzenia: „jeśli się zgadzamy to się komplementujemy, a o trudnych sprawach nie rozmawiamy,bo będziemy –jak to nazwałeś— psuć atmosferę”? Nie oceniam, też tak można postąpić. Pozdrawiam również.

     • Jotazof
      09/08/2015

      „Po pierwsze nie ma negatywnych emocji, tylko sposoby ich wyrażania mogą/ są w niektórych przypadkach negatywne.”
      Mogło mi umknąć, ale mogę również się z tym nie zgadzać przez co pomijac. Czy nie mogę?
      Jeżeli ją mówię A Ty mówisz B na co ja mówię A a Ty odpowiadsz B to to nie jest rzeczowe. Przeczytaj swój wpis i komentarze. Piszesz mi to samo tylko innymi słowami. Wiem co chcesz powiedzieć. Tylko mam inne zdanie. Które jeśli chcesz poznać musisz jeszcze raz przeczytać to co napisałem. Nie na wariata i ze zrozumieniem 🙂
      Chociaż przypuszczam, że doskonale wiesz co chce powiedzieć, tylko ciężko Ci zaakceptować inne zdanie.
      Dlatego napisałem że nasza rozmowa to takie odbijanie pileczki. A ta po pewnym czasie irytuje 🙂 stąd „negatywne sposoby wyrażania” 🙂
      Buzka :*

      • 5000lib
       09/08/2015

       ad vocem emocji mogło Ci umknąć, nie przeczę. Ludzka rzecz.
       Dlatego też powtórzyłam. I za tym powtórzeniem nic się nie kryje.

       Reszta Twojego wpisu jest oceną, postaw się w mojej sytuacji:
       Czy gdybym nie chciała zrozumieć tego, co piszesz, dopytywałabym Cię, o to co masz na myśli?
       Dopytuję, bo nie jest dla mnie jasne co chcesz powiedzieć, wyrazić. Weź pod uwagę fakt, że nie rozmawiamy twarzą w twarz, a to niesie ze sobą dodatkowe utrudnienia. Mam nadzieję, że tym samym rozwiałam Twoje przypuszczenie, piszesz: „Chociaż przypuszczam, że doskonale wiesz co chce powiedzieć, tylko ciężko Ci zaakceptować inne zdanie”. .Dlatego jeszcze raz proszę, o to byś je rozwinął, może przeformułował, powiedział innymi słowami, tak by było mi łatwiej podążyć za Twoją intencją, i tak jak chcesz, by Cię zrozumieć. Wtedy będzie mi łatwiej się do tego odnieść.
       Nie wiem też, z czym konkretnie się nie zgadzasz, może podaj przykład będzie mi łatwiej?

      • Jotazof
       09/08/2015

       Uważam że język nierownosciowy nie jest przyczyną a skutkiem.
       Nie potrafię prościej 🙂 za prosty jestem 🙂 nie mecz mnie już 🙂

       • 5000lib
        09/08/2015

        Ok nie będę Cię męczyć, chociaż ciekawa jestem dalszego ciągu. Mówisz bardzo ogólnie i tej wypowiedzi można przypisać wszystko.
        Tutaj spokojnie można wypowiadać swoje zdanie, (oczywiście w ramach netykiety) 🙂

 10. maciejmakro
  10/08/2015

  Zauważ że wyrażenie „baba z brodą” skutecznie niweluje twoje argumenty jakoby to mężczyźni byli punktem odniesienia w języku…

  • 5000lib
   21/08/2015

   ależ nie niweluje.
   Po pierwsze: widzę to szerzej (arguementy zostały już przytoczone, choć możesz do nich wrócić. Pozwól, że nie będę robić operacji kopiuj- wklej).
   Odnosząc się do wyrażenie „baba z brodą”
   a) nie chodzi tu o brodę jako część dolną twarzy, ale o zarost. Zarost noszą mężczyźni, a więc znowu mamy odniesienie do mężczyzn. Tak samo jak normą jest: podjąć męską decyzję- to co nie można podjąć kobiecej decyzji, jest wyrażenie kobieca logika, ale jako deprymujące,w odniesieniu do czegoś nielogicznego etc.
   Pozdrawiam, dobrego dnia.

   • maciejmakro
    23/08/2015

    Wybacz ale to już parwnoja…
    Ponieważ zarost na twarzy to męska rzecz… (pomijam przypadki kobiet z wysokim poziomem testosteronu), to zakładam że tak samo skomentujesz kobietynw spodniach?

    • 5000lib
     23/08/2015

     Bardzo emocjonalnie podchodzisz do sprawy, rozumiem to.
     Jak podaję Ci rzeczowy argument, bo w taki sposób pojmuję dyskusję, nie odnosisz się doń, tak jak na powyższym przykładzie, odnosisz się ad personam, emocjonalnie, pisząc: „Wybacz ale to już parwnoja…”. Szkoda.
     PS. Naprawdę chcesz mojego wybaczenia? 🙂
     Kobiety w spodniach, przemiany modowe to bardzo ciekawy temat, na początku kobiety miały zakaz chodzenia w spodniach, a zaczęły wygodniej się ubierać gdy wywalczyły prawo pracy w fabrykach, (chłopcy, mężczyźni poszli walczyć na front).
     Kobiety z wysokim poziomem testosteronu nie zawsze posiadają zarost, choć i tak bywa na zasadzie wyjątku.

 11. Świetny tekst. Cieszę się, że nie tylko mnie ten temat interesuje. Jeśli chodzi o historię z chirurgiem to muszę się przyznać, że kiedy po raz pierwszy ją usłyszałam miałam dłuższą chwilę zawahania, i o czymś to świadczy. Pozdrawiam

  • 5000lib
   11/08/2015

   Dziękuję. Ja też miałam chwilę zwątpienia jak po raz pierwszy usłyszałam historię o chirurgu.
   Dla mnie osobiście, język równościowy to nie tylko kwestia tzw. „żeńskich końcówek” (ciekawe, że nie mówi się o męskich końcówkach— ale tak jest zawsze z normą powszechnie stosowaną i uznawaną za obowiązującą). Do napisania tekstu skłoniły mnie komentarze pod postami (tak jak np. tutaj: http://wp.me/p59KuC-qL ) również pozdrawiam, i witam na blogu! 🙂

Zapraszam do dyskusji :):

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Tagi

"At home" 2013 "Lewa ręka ciemności" "Miasto złudzeń" "Planeta wygnania" "Wydziedziczeni" oraz "Słowo las znaczy świat" #...Bo Świat jest ciekawy! #...I wiesz[cz] #...I wiesz[cz] co jest grane. Absu[ra]da(va)lium #12 poniedziałków #a ja lubię poniedziałki! #Dwanaście poniedziałków #InspirAkcja #iskierki #Jeden krok #najkrótsze #Pytanie w piątek #Pytaniewpiątek #Selekcja 52/20/15 #Szczelin w szczegółach ciąg dalszy #szczelin w szczegółach dalszy ciag #XII poniedziałków .[Saturday Pianist jazz]I Hiromi Uehara I Move 1 Movement 1: Poetry Of Wheels (George Gruntz) 3:05; 2 Movement 2: Poetry Of Lights (George Gruntz) 3:54; 3 Movement 3: Poetry Of Links (George Gruntz) 5:28; - 4 ILL Used ILLusions (George Gruntz) 5:1 01. Austin (Wasilewski) - 7:07 02. Sudovian Dance (Wasilewski) - 6:28 03. Spark of Life (Wasilewski) - 6:34 04. Do rycerzy 01. Requiem for Willy Loman 3:58; 02. Eternity Theme 1:58; 03. Closed Roads 5:36; 04. Waiting 2:07; 05. Voyage 2:10; 06. Invocation 2:26; 07. Tango of Love 1:41; 08. Tom’s Theme 1:35; 09. Laura’s 2 plus 1 7 widoków w drodze do Krakowa 7 widoków w drodze do Krakowa Grzegorz Turnau 9 Dead Alive 10 Easy Pieces for Piano 30 na 30 1997 2009 2012 2015 A Aagfe van der Voegh ach ach, kobiety i o kobietach Achille Adrien Proust ACT Adama Bremensis Adam Bałdych Adam Czartoryski Adam Ferency Adam Golec Adam Hurst Adam Jerzy Czartoryski Adam Nowak Adam Pasternakiewicz Adam Pendelton Adam Strug Adam Włodek Adam Zagajewski Adam Zagajewski Obrona żarliwości Adele Bloch-Bauer I Adolf Sax adrygał Agata Kulesza Agata Młynarska Agata Tuszyńska Aga Zaryan Aga Zaryan śpiew Agnieszka Chrzanowska Agnieszka Osiecka Agnieszka Sylwanowicz Agora SA Agostin Tassi Aguste Rodin Aiora Akademia Nauk akordeon Akurat Alan Dawson Alan Pasqua Albert Camus Albert Camusa i Franza Kafki. Albert Einstein Alberto Giacometti albo Kobieta przy oknie Albrecht Dürer album: ‎The Musical Voyages Of Marco Polo albumy albumy recenzje Alchemik Alchemik (Alchemik Acoustic Jazz Sextet) alef Spinoza Aleksander Lesman Aleksander Macedoński Aleksandr Moczulski ales from Earthsea Alexandera Lonquicha Alexander Scriabine Alexandre Desplat Alexandre Seon Alexey Kruglov Alex Rovira Celma & Fernando Trias de Bes Alfa Alfabet Alfred Lion Alfred Nobel Alfred Szklarski Alice Sara Ott Alicja po drugiej stronie lustra Alicja w Krainie Czarów Alicję Gawlikowską ---Świerczyńską Alma Mahler A long Story 2007 alpinizm alto saxophone altówka Alvernia Studios Amon. Mój dziadek by mnie zastrzelił. recenzja Amon Göth Anaksymanes Anat Fort Anatole Francis anatomia Anawa Anda Rottenberg Andersen Andre Debierne Andriej Skhurhan Bożena Zawiślak-Dolny Andrzej Andre Krzywicki Andrzej Bachleda Andrzej Ferenc Andrzej Jagodziński Andrzej Jakimowski Andrzej Jakubowicz Andrzej Krzywicki Andrzej Panufnik Andrzej Sapkowski Andrzej Sikorowski Andrzej Trzaskowski Andrzej Wajda Andrzej Zaucha Andrzej Zaucha i Anawa André Tempel Andy McSmith Andy Sheppard Angela Davis Anglia animacja Animisiewasz Startt anim_akcja przeciw sterotypom Anja Lechner - Her First Dance (2008) Anja Lechner wiolączela Anna Austiaczka Anna Bikont Anna Chęćka -Gotkowicz Anna Maria Jopek Anna Maria Jopek - śpiew Anna Maria Jopek Licho Anna Maria Jopek ustami Annaputna Anna Rusowicz Anna Saraniecka Anna Seniuk Anna Treter Anna Wojtowicz Annette Paul Anouar Brahem Anthony de Mello Anthony Jackson Anthony Jackson - Bas Anthony Wilson Antoine’ de Saint-Exupéry Anton Dworak Antoni Buchner Antoni Dvořák Antonio de Pereda y Salgado Antonio Vivaldi Antoni Witt Antoni Łukasz Podkowiński Antonín Dvořák Antoon van Dyck antyk antysteresownik Anyone With a Heart recenzja Apelles apetyt na życie Apollo obdziera Marsjasza ze skóry Apple Apus apus Aris Kindta Arkady Shilkloper Arlene Blum Armet de Lisle Arseny Tarasewicz- Nikolajev Arthura Millera Artur Andrus Artur Hajzer Artur Szczęsny Artur Żmijewski Artysta: Adam Hurst Tytuł albumu: Obscura Czas realizacji Marzec 2012 roku Wytwórnia: Ash Records Arvo Pärt Arystoteles astma astma znane osoby chore na astmę Astrid Lindgen Astrid Lindgren astronomia Asurbanipala ateizm Ateny A time for everything atrament audiobok audiobook audiobook Swietłana Aleksiejewicz Audioteka Auguścik Austin (Wasilewski) - 7:07; Sudovian Dance (Wasilewski) - 6:28; Spark of Life (Wasilewski) - 6:34; Do rycerzy autobiografia autyzm A w Krakowie na Brackiej awokado B Bach bajka bajka o życiu Bajor Ballada o filiżance Ballady i romanse ballata Bandwagon Barbara Baczyńska Baritone Vocals – Gordon Jones Countertenor Vocals – David Gould barok Baron de Saint-Julien Bartosz Chajdecki Bogowie Basia Trzetrzelewska bas Phil Donkin Bass bass saxophone Bass – Jimmy Haslip Bazylea baśnie Beatrice d'Este Beethoven Bema Pamięci żałobny rapsod Bergamini Bernadette Mcdonald Bernard Machiavelli Bernard Sève beznadzieja. Biała Legenda Królowej Bony Biblioteka Akustyczna bieda bieda jako towar Big Cyc Bill Gates Billie Holliday Billy Holiday Billy Joel Bily Joel 1973 biografia Biografia Wisławy Szymborskiej Birds Requiem Bisquit b jak breweria Bliss blog blogostan Blogotony recenzja blogowanie Blue Note Blue Ribbon blues Bobby McFerrin Bob Dylan Bob Franceschini Bob Mintzer Bodø Domkor Boecjusz Bogdan Łazuka Bogiem a prawdą Bogusław Kaczmarczyk i Dominik Kwaśniewski Bogusław Mec Bogusław Wołoszański Kafka bohaterka polska Bolesław Leśmian Bolesław Prus Bona Bona Sforza Bona sprowadziła włoszczyznę do Polski? to mit Bonifacy IV Bosch Botticellego Boy Breweria Brewerie Bronisław Kaper Bronisław Maj Bronisław Maj Horacy (przekład Zygmunt Kubiak): Maciej Sarbiniewski (przekład Julian Ejsmond); Grzegorz Turnau (słowa: Grodzisko- Czym jest sen?- aranżacje Bronisław Malinowski Bronisław Pawlik Brunona Schulza Brzechwa budżet budżet błędy Bugge Wesseltoft Bunksy bunt Buzu Squat by pamiętać być dobrym nauczycielem być dobrą nauczycielką Być jak Ron Clark Był sobie król ból Bębny – William Kennedy Błażej Domański Bługaria błędy C caccia Camile Claudel Cannonball Adderley - Mercy Mercy Mercy Caravaggio Caravvaggio Carla Bley Carla Bly Tros2013 Carla Gesualdo Carlo Gozzi Carlye Carolyn Davidson Carravaggio Casanova Caspara Davida Friedricha Cassandra Wilson Catherine Dickens Catherine Hogarth Całaż filozfiaż Cecil Taylor Cecylia Gallerani (1473-1536) Cecylia Kukuczka Celan Celina Kukuczka celtyckie opowieści Centrum Onkologii w Warszawie Cesare Catà chanson de geste Charlesa Lloyda Charles Bouchard Charles Byrne Chiarmonte Chicago Symphony Orchestra Chick Corea chodzenie Choeurs de Lyon Chopin na jazzowo chorał chorał ambrozjański choroba choroba alkoholowa choroby serca Christian McBride Christoph Roßner Chris Tordini - double bass Churchill Chylice Chłopecki ciało ciało ludzkie ciekawostki ciekawostki ciekawostki językowe ciekawostki na temat cukru ciekawostki o ciele człowieka ciekawostki o czekoladzie ciekawostki o jazzie Ciekawostki o kawie ciekawostki o książkach ciekawostki o ludzkim ciele ciekawostki ornitologiczne ciekawostki o ósmym marca ciekawostki o średniowieczu ciekawostki układ oddechowy ciekawość cisza City of Illusions clarinet Claude François Claude Lorrain Claude Monet Claus Pieterszoon co dzieje się z ciałem po śmierci co jest grane. Absu[ra]da(va)lium co jest grane. Absu[ra]da(va)lium...I wiesz[cz] Cole Colin Vallon Colin Vallon Trio Coltrain Coltranie Come Away With Me recenzja Conlon Nascarrow co przyjemnego przeczytać? co to jest sapka co to są Listy i inne Brewerie co warto czytać co warto czytać z fantastyki? Co warto czytać z fantasy co warto przeczytać? co zrobić jeśli mam słomiany zapał co zrobić z rozczarowaniem? co z tym budżetem cukier cykl cykl You can listen jazz cykl Ziemiomorze cytat cytat na teraz cytaty cytaty Jana Kaczkowskiego Cytaty z Jana Kaczkowskiego Czajkowski czarne złoto Czarnobyl Czarnobylska Modlitwa czas czas świąt czekasz na wiosnę Czerony Tulipan Czerwony Tulipan Czesława Korzeniowska Czesław Miłosz Czesław Niemen Cztery Pory Roku czy dama z gronostajem z czym dama staję? czy jaskółki odlatują na zimę? czyli]. Prawo do... czy między bogiem a prawdą? Jak poprawnie powiedzieć czym skutkuje uszkodzenie rdzenia kręgowego czy smarkać czyta Andrzej Ferenc czytaj Listy i inne Brewerie Czytam więc jestem Czytanie szkodzi :) czytelniczki czy to prawda Czyści jak łza Człowiek człowiek w kosmosie córka Bzdurka D DagaDana Dama z... Dama z gronistajem Dama z Gronostajem Dama z łasiczką Danae Danaus plexippus Daniel Barenboim piano Daniel Kapustka Daniel Kapustka – perkusja Daniel Nilsson Danielsson Palle Daniel Tamment Daniel Tammet Daniel Tiamment Daniel Waples Danny Cudd Danuta Grechuta Danuta Szaflarska Danuta Szaflarska nie żyje Darek Oleszkiewicz Dariusz Kortko Dariusz Zboch Leszek Sojka Jakub Kołodziejczyk Joanna Zagajewska Michał Kowalczyk Dark Crayon Dark Crayon/Piotr Cieślicki Dave Holland Dave Koz David Brubeck David Chesky David Chesky / Fundação Orquestra Estúdio / Rui Massena David Chesky: The Zephyrtine - A Ballet Story recenzja David James Soprano Vocals – Monika Mauch Tenor Vocals David James Soprano Vocals – Monika Mauch Tenor Vocals – Rogers Covey-Crump David Kikoski David Lynch David McClelland Da Vinci Dawid Bowie dawni mistrzowie Dean DeBloisChris Sanders Dean DeBloisChris SandersWilliam Davies Deborah Tannen de Falla de gustibus non est disputandum deneidy depresja Dezyderata Dhafer Youssef Diabelski młyn Diana Krall Diana Krall - When I look in your eyes Diares of Hope Diego Velázque Diego Velázquez dieta Dino Saluzzi dlaczego dlaczego 8 marca dlaczego bekamy? dlaczego człowiek się wierci? Dlaczego Dickens byłby youtuberem? Dlaczego karku nie można złamać dlaczego ludzki kręgosłup ma kształt podwójnej litery s dlaczego malejemy? dlaczego mamy gęsią skórkę dlaczego mówimy nie zasypiaj gruszek w popiele dlaczego nie dyskutujemy dlaczego się czerwienimy dlaczego warto nie biegać Dlaczego warto zobaczyć film o Stephanie Hawkingu dlaczego wypda nam dysk Dlaczego zacięcie się papierem bardziej boli dla dzieci Dlaubert Dobrawa do czego służt stół? Do czego służy stół? do diabła z tym budżetem dojarzość Do Marka Aureliusza Domenic Buonvicini i Silvestr Maruffi do mieszczan (Katarzyna Nosowska Dominik Bukowski Dominik Kwaśniewski Dominik Wania Dom o Zielonych Progach Dora Diamant Dorota Górska Dorota Kędzierzawska Dorota Miśkiewicz Dorota Osińska Dorota Warakomska Dostojewski do szlachty Dotknięcie pustki DoZP doświadczenie niepełnej sprawności Driekoningenroud Droga 66 Drugi dziennik recenzja drums duc de la Rochefoucauld Dudziak Dugosz Duke Duke Ellington Duke recenzja dur radość Dwadzieścia pięć lat temu zginęła Wanda Rutkiewicz dwuznaczność leksykalna dyg_resje Dymitr Szyszkin dynamit dysk dyskusja dyskusja o nudzie dyskusje o sztuce dysleksja. dystans Dziady Dzieciństwo Marii Skłodowskiej Curie dziennik Dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II Dzień Dziecka Dzień Języka Ojczystego Dzień Książki dla Dzieci Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy 23 kwietnia od 1996 roku Dzień Matki Dzień ojca. Dżem E e.e. cummings e.s.t ECM ECM. Eicher ECM wytwórnia Edgar Degas Edmund Semil edukacja Edwarda Albee Edward Grieg Edward Hopper Edward Janner Edward John Phelps Edward Kłosiński Edward Walter Fryer Eivind Aarset ekonomia elektronika [Electronic Wind Instrument ] Elektryczne Gitary Eleni Karaindou Eleni Karaindrou Eleni Karaindrou - fortepian; Kim Kashkashian - altówka; Jan Garbarek - saksofon tenorowy; Vangelis Christopoulos - obój; Camerata Orchestra pod batutą Alexandrosa Myrata Eleonora Akwitańska Eleonora Aragońska Eli eli Elijah Bossenbroek Elijah Bossenbroek - Carpe Lumen Elina Duni Quartet Eliota Elisabeth Kübler-Ross Elizabeth Barrow Eliza Orzeszkowa Elkhonon Goldberg Ellen Key Elliot Mason Elmo Elwira Kamińska Elżbieta Towarnicka Emil Zola En Chordais Ensemble Constantinople Epikur epowerment Ercole d’Este Eric Clapton Eric Clapton autobiografia Eric Clapton kończy karierę nie będzie koncertował Eric Zener Ermelino Ermellino Ernest Rutherford erudycja esej eseje etno Eugeniusz Makówka Eugène Henri Paul Gauguin Ewaa Lipska Ewa Demarczyk Ewa Lipska Extended Circle F Fabrizio Bosso Fantasie C-Dur; Rondo h-Moll; Sonate A-Dur - Carolin Widmann Fantasty fantastyka fantasy fasolowy król Felicja Bauer Fender Rhodes – Paul Nagel Ferdynand Magellan Feynamann Fibonacci figura matki w sztuce filharmonia Filharmonicy Berlińscy Filip IV Filipowicz Quintet film film polski filozofia filozofia chodzenia Fiodor Dostojewski Fiovanniego Battisty de Lazzari fizjoterapia ciekawostki Flaubert flet Flora Celestyna Teresa Henrietta Tristan y Moscoso Flora Tristan folk folk jazz Follow The White Rabbit (Herman/Tordini/Crane) [3:21]; Saturn Returns [7:43]; Trylon [5:09]; Heart Shaped Box (Kurt Cabain) [4:38]; Ein Gedi (D.Aharoni) [6:01]; The Mountain In G Minor [6:20]; Cadenza Fonopolis Formacja Nieżywych Schabuff - Dadada forte(i)pian(o) fortepian fortepian; Henning Kraggerud fortepian ciekawostki fotepian fraktal Francis Danby Francis de La Rochefoucauld Francis Wolff Franciszek Jerzy Kulczycki Franciszka i Stefan Themersonowie Francja Francoisa Couturiera Franja Frank Zappa Frans van Mieris the Elder (Starszy) Franz Kafka François Boucher François VI frazeologizm Fred Oldenburg fretles Freud Fryderyk Chopin Fundacja terytoria książki Fusell i Krauss Fête de la Musique G Gabriela Anders Waiting Gabriela Muskała Gabriel Lippmann Gala Dali Galileusz Gang Marcela Gary Burton Gazeta Wyborcza Gałczyński Gdańsk Gdańsk 2015 gdy kwitnie żonkil gdy mózg się starzeje Geetali Norah Jones Shankar Georgea Russella George Gershwin George Martin Georges de La Tour Georges Seurat Georges Urbain Georges_Seurat Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte Gerald Cleaver Gershwin gerzegorz turnau Giedroić Gilles Thibault Gintrowski Giorgio de Chirico Giorgione Giovanniego Moroni Giovanni Paola de Feminis gitara gitara basowa Cezary Konrad - perkusja gitary Gitary– Paul Jackson Giuseppe Torelli glejak Glenem Gouldem Glen Gould God Only Knows Goethe Golec uOrkiestra Gottland goły jak święty turecki Gra o tron Grass nie żyje Grażyna Draheim Grażyny Bacewicz Grechuta Gregoire Chamayou Grimm GrubSon grunt to zdrowie Grzech Piotrowski Grzegorz Ciechowski Grzegorz III Grzegorz Kwiecień Grzegorz Piotrowski – saksofonMarcin Masecki Grzegorz Tomczak Grzegorz Turnau Grzegorz Turnau – śpiew Grzegorz Wełnicki Gunter von Hagens Guro Nordengen Guro Nordengen tłumaczenie: Milena Skoczko Gustava Klimt Gustav Theodore von Holst Gustaw Mahler Gwendolyn Bradley Gérard Genette Géricault Górny Śląsk górski oskar góry Głowy piwniczne H Habakuk feat. Muniek Hagar's Song recenzja Halina Wyrodek Halloween Hamburg) Hang Massive Hanna Banaszak Benefis Hans Andersen Hans Frank Hans Zimmer Harapollon Nilus harmonijka Robert Kubiszyn – kontrabas Harrisa Eisenstadta Septembera Harry Potter Harry Potter i Harry Potter i Kamień Filozoficzny Hector Berioz Helena Deutsch Helena Diakonova Helena Modrzejewska Helen Hunt Hendrix Henri Becquerel Henri Bergson Henri de Toulouse-Lautrec Henri Dominici Henryk II Henryk Majewski - trumpet Henryk Sienkiewicz Henry Marsh Henry Murray Hermione Lee Hernando Cortes Herofiloz z Aleksandrii Hertha Ayrton Hieronim Bosch Hieronymus Anthoniszoon van Aken Hilarego z Poitiers Hildegarda z Bingen Hili Plitmann himalaizm himalaizm zimowy to sztuka cierpienia Hiob Hipokrates Historia historia kobiet historia liczb Hogward Hokusai Katsushika Holandia Holland Baroque Holmfrida Holst planety Homo twist Miasto Kraków Horacio Lavandera Horowitz How to Train Your Dragon Hugo Steinhaus hulusi humanizm humor Huśtawki Hymn do Świętej Trójcy Ibrahim Maalouf i czytelnicy idiopatyczna odma opłucnowa Idres Shah Ignacy Jan Paderewski Igor Omulecki II Koncert fortepianowyB-dur op. 83 Johannesa Brahmsa Iiro Rantala Iiro Rantala - fortepian Adam Baldych - Skrzypce Asja Valcic - Wiolonczela Iiro Rantala New Trio Iiro Rantala String Trio II Wojna II Wojna Światowa IKD Ildefons Gałczyński ile waży skóra przeciętnego człowieka Imagine recenza i Marek Grechuta Immanuel Kant impresja Impresje i komenty impresonizm Imágenes (Music For Piano) Inga Iwasiów inspiracja Inspirujące książki instrumenty klawiszowe instrumenty klawiszowe; Krzysztof Pająk ---instrumenty klawiszowe instrumenty perkusyjne Instytut Radowy International Jazz Day Internetowy Klub Internetowy Klub Dyskusyjny Internetowy Klub Dyskusyjny Dyskusyjny [IKD+0] Internetowy Klub Dyskusyjny Dyskusyjny [IKD+2] Internetowy Klub Dyskusyjny [IKD+0] i Orkiestra na Zdrowie Irak. Piekło w raju recenzja Irena Curie Irena Curie na wojnie Irena Krzywicka Irena Santor Irene Joliot- Curie Irene Russo Irene Schweizer Iring Berlin irlandzkie whistle iskierki by 5000lib Istebna I Symfonia D-dur "Tytan" I Ty możesz słuchać muzyki klasycznej Iwaszkiewicz i wiedza I Wojna Światowa IX wiek Izabela Czartoryska Izabela Kastylijska Jacek Bończyk Jacek Dukaj Jacek Dukaj Lód Jacek Kaczmarski Jacek Kleyff Jacek Kozerski Jacek Malczewski Jacek Ostaszewski Jacek Wójcicki Jack DeJohnette Jack Lang Jackowski i Jopek Deszcz Jacob Karlzon 3 Jacques-Louis David Jacques Attali Jadwiga Helena Misel Jadwigi Sikorskiej jak inspirować jak mądrze czytać książki? O czytaniu jakość snu jak racjonalnie kupować książki jak się wyspać Jakub Lange Jakub Łysik Monika Krzysztofik Marta Grzebielucha Karol Kamiński jak umiera człowiek Jak umysł rośnie w siłę jak wytresować smoka jak wzmacniać wolę James Joyce James Slevin Jana II Doskonałego Jan Breughel (młodszy) Jan Brzechwa Jan Dantyszek Janek Gwizdala - bass Alan Pasqua - piano Peter Erskine - perkusja Jan Garbarek Jan Gondowicz Jan Gunnar Hoff Janina Wanda Grechuta Jan Kaczkowski Jan Kaczkowski cytaty Jan Kanty Pawluśkiewicz Jan Kanty Pawluśkiewicz Zbigniew Wodecki Anna Wojtowicz Jan Kochanowski Janne Clemence Wail Jan Ptaszyn Wróblewski Jan Sebastian Bach Jan Smoczyński Janusz Gajos i Magda Umer z najnowszej płyty Duety Janusz Gniadkowski Janusz Korczak Janusz Kozłowski Janusz Limon Janusz Mackiewicz Janusz Majewski Janusz Radek Janusz Zabiegliński Jan van Eyck Jan Vermeer Jan Vermeer van Delft Jan Wildens Jan z Czarnolasu Jan Zych Jar Chojnacki Jarema Stępowski Jarle Vespestad: drums Jarosław Iwaszkiewicz Jarrett Jarret w Kolonii 1975 rok jaskułke jaskółka Jasona Morana Jason Moran jazz jazz finski jazz jest jazz norweski jazz pianist jazz polski Jazz Sebastian Bach Jazz Tribute To Michael Jackson jazz w Finlandii jazz zagraniczny Jean-Édouard Vuillard Jeana Désiréa Gustavea Courbeta? Jeana Paula Jean de La Fontaine Jean de Roquetaille Jean Galbert Savage jedna jaskółka wiosny nie czyni Jeff Hamilton Jeff Tain Watts Jennifer Teege Jeremi Protas Jeremi Przybora Jeroen van Veen Jeroen van Veen – Pärt - Für Anna Maria Jeroen van Veen – Pärt - Für Anna Maria (2013) Jerzego Zawieyskiego i Tadeusza Gajcego Jerzy Bartz Jerzy Czech Jerzy III Jerzyk zwyczajny Jerzy Limon Jerzy Maksymiuk Jerzy Pilch Jerzy Stempowski Jerzy Sthur i Olgierd Łukasiewicz Jerzy Stępowski Jerzy Wasowski jest najważniejsza. Jezus Chrystus Joachim Kuhn Joakim Milder - tenor saksofon tenorowy Joanna Garycka Joanna Pollakówna Joanna Porazińska Joanna Sałyga--- Chustka. Joanna Szczęsna Joanna Szczęsna i Anna Szczęsna Joe Morello Joe Morrello Joey Baron Johana Necka Johann Christian Bach Johannes Brahms Johann Maria Farina John Clayton John Coltranie John Gage John Hawkes John Lennon John Lewis John Mandela John McLaughlin John Porter John Surman John Urry John Williams John Zorn Jon Christiensen Joni Mitchell Jon Schmidt Jopek Jorrain Lorrain Josiah Wedgwood Jowisz Joëlle Léandre Juian Tuwim Julia Hartwig Julian Maszyński Julian Sypniewski Julian Tuwim Juliusz Cezar Juliusz II Juliusz Machulski Juliusz P. Szeniawski Jung Jusepe de Ribera Justyna Steczkowska Jóhann Jóhannsson Józef Czapski Józef Czechowicz Józef Epifani Minasowicz Józef Pankiewicz Józef Peszka Józef Wokulski to Stanisław Wokulski? języczek u wagi języczek uwagi albo języczek u wagi język język a zawody język migowy językowo język polski język polski ciekawostki kabaret Kabaret OT.TO Kabaret Potem Kabaret Starszych Panów Kacper Stolarczyk Kacper Stolarczyk – gitary Kaczmarczyk Kaczmarski Kafka Kaja Nordengen Kaldi Kalina Jędrusik Kamil Łanuszka kampanie społeczne kanał kręgowy kanon kanon fantasy kanon jazzu kanon lektur polskich Karakter Karol Chłapowski Karol Dickens Karol Szymanowski Karol Wielki kaszleć czy kasłać Katarzyna Biedrowska; Marek Szymaszek; Paulina Grondys; Katarzyna Boni Katarzyna II Katarzyna Kolędy –-Zalewskiej Katarzyna Rokicka Katarzyna Rosicka--- Jaczyńska katastrofa w Czarnobylu Katowice Kawa Kayach Kayah Kazimierz Mikulski Keats Keith Jarret Keith Tester Kenny Drew - fortepian Paul Chambers - kontrabas Philly Joe Jonnes - perkusja Lee Morgan - trąbka Curtis Fuller - puzon Ketil Bjornstad kiedy skóra ma orgazm Kieślowski Kinga Prais Klarnet klarnet basowy Klasyczna klasyczne korepetyce -w dobrym tonie. klasyka klawisze kltura Klub Pickwicka kląć jak szewc kobieta Kobieta z dzbanem Kobieta z Wagą kobiety kobiety i o kobietach kobiety w fantasy kobiety w nauce kod kulturowy Kod Leonarda da Vinci koktajl Kolia Piotrowski Komeda koncepcje dzieciństwa koncert Koncert pamięci Agnieszki Osieckiej w Opolu kondycja muzyki Kongres futurologiczny konik polny Konkurs Chopinowski KOnrad Mastyło konsekwencja w działaniu Konstanty Andrzej Kulka Konstanty Ildefons Gałczyński Konstantynopol kontrabas Kordowicz Kornel Filipowicz Kornel Makuszyński Kortarbiński Kosarzyska kosmos Koszula Śliwak Kot z Cheshire Kraków Kraszewski Krew Elfów Kristjan Randalu Kroke Kronika Theitmara Krupnicza 22 Krystian Zimerman Krystyna Czubówna Krystyna Janda Krystyna Janda Wariatka Tańczy Krywult Krzysztof Antkowiak Krzysztof Cezary Buszman Krzysztof Chodorowski. Krzysztof Herdzin - fortepian Krzysztof Kamil Baczyński Krzysztof Kiersznowski Krzysztof Komeda Krzysztof Korzeń; Krzysztof Kraska Krzysztof Kubiesa Krzysztof Napiórkowski Krzysztof Napiórkowski w Trójce Krzysztof Rutkowski Królowa Wiktoria Królowa Śniegu krążek międzykręgowy Ks. Jan Kaczkowski śmierć książka książka 2014 książka jako towar książka mówiona książka papierowa czy ebook co wybrać? książki książki fantasy książki o górach księcia Buckingham KSU kształtowanie nawyków która otrzymała członkostwo amerykańskiej Akademii Medycyny których doświadczeniem były stany depresyjne którzy chorują na astmę Kukuczka kula Kulikowska kultura Kurta Cabaina Kurylewicz Kvieta Legatowa Kyriakos Kalaitzidis L LA Lalka Bolesława Prusa Lao Tzu Larry Coryell Laurent Lemire L czyli 50 Lech Janerka Lech Jęczmyk legendy lekcje u Ophera Brayera lektury Leonard Cohen Leonardo da Vinci Leonardo Rauwulfa Leonard Slatkin Leon Fistek Leonid Shupik Le Radeau de la Méduse Leszek Aleksander Moczulski Leszek Kołakowski Leszek Możdże Leszek Możdżer LESŁAW i ADMINISTRATORR Let Her Go Leurent Lemiere Lew Soloff – trumpet Wolfgang Puschnig – saksofon altowy Andy Sheppard – saksofon tenorowy Gary Valente – puzon Carla Bley – piano Larry Goldings – organy Steve Swallow – bass Victor Lew Leśmian liczby Lifecycle Light Made Lighter Lisa Gerarrd list Listy Listy i inne Brewerie Listy i inne brewerie blog Liszt Literacka Nagroda Nobla literatura literatura górska literatura na popołudnie Live. Największe przeboje Lizzy Loeb l jak listy Lombard Londyn Lorentz Louis Armstrong L Turnau Lublin LUC Lucas van Uden. Ludovico il Moro Ludovico Sforza Ludwig Wittgenstein Ludwika VI Grubego Ludwik Filip Ludwik Pasteur Ludwik VII Ludwik XIII Ludwik XV ludzie ciało ludzi organizm ludzki organizm Lugwig Wittgensein Lukrecja Borgia Lukrecjusz Lula i Mariusz Pędziałkowie Lutosławski Lód Maaanam Kora Mac Maciej Garbowski Maciej Inglot--- akordeon; Błażej Chororowski---gitara basowa Maciej Kukuczka Maciej Magnuski – bas Maciej Maleńczuk Maciej Manguski Maciej Szczepański Maciej Słomczyński Maciej Zębaty madrygał Magdalena Kumorek Mahatma Gandhi Mahler Majewski -fortepian Majewski Robert Malajkat malarstwo malarstwo europejskie malarstwo holenderskie Malcolm Budd Malczewski Malwina Kulikowska Manet Manfred Eicher Manuel de Falla Nights in Spanish Gardens Marc Chagall Marcel Landowski Marcel Proust Marcin Dorociński Marcin Masecki Marcin Murawski kontrabas Marcin Pietraszewski Marcin Wasilew Marcin Wasilewski Marcin Wasilewski - fortepian Marcin Wasilewski - piano Slawomir Kurkiewicz - kontrabas Michal Miskiewicz - perkusja Joakim Milder - tenor saksofon tenorowy Marcin Wyrostek Marcin Zabrocki Marc O'Brien Marcus Miller Marek Bliziński - guitar Marek Grech Marek Grechuta Marek Grechuta i Band Marek Grehuta Marek Jackowski Marek Konrad Marek Moś Marek Napiórkowski Marek Napiórkowski - gitara Marek Niedziwiecki Marginesy Maria Antonia Josefa Johanna von Österreich Maria Antonina Maria Beiser Maria Bogucka Maria Curie Maria Curie emigrantka Maria Curie jako kochanka Maria Dębska Maria Farantouri Maria Magdalena pokutująca Marian Eile Marian Eile- Kwaśniewski Maria Orwid Maria Peszek Maria Peszek i Foks Maria Peszek i Foks Był sobie król Maria Salomea Skłodowska - Curie Maria Skłodowska Curie Maria Skłodowska Curie na wojnie Maria Szyszkowska Marie Mordingrer Mariusz Szczygieł Marjane Satrapi i Vincenta Paronnaud marka markizy de Pompadour Markowie Czuryłło i Grechuta Marsjasz i Apollo Marszałek Marta Górnicka Martha Argerich MARTIN TINGVALL Mary Corinna Jacobi z domu Putnam Maryna Barfuss Maryna Barfuss- Turnau Marzena Michałowska Massner Mateen Matejkę Mats Eilertsen: double bass Matt Brewer Matt Brewer --- bass Gerald Cleaver --- perkusja Yaron Herman --- piano Maur Maurice Fleuret Maurice Herzog Max Brod mała zmiana mała zmiana powoduje dużą zmianę Małe Curie Małgorzata Górnisiewicz Małgorzata Niemirska Mały Książę Mecz Poetycki 2015 Medyceusze medycyna medytacja Mehoffer melancholia Melisa meloreytacja Melvin B. Tolson miasto Mich & Mitch and Zbig łodeggy Michaela Franksa Michael Benita Michael Foucaut Michael Wollny Michaił Afanasjewicz Bułhakow Michal Miskiewicz Michal Miskiewicz - perkusja Michał Michał Anioł Michała Urbaniak Michał Bajor Michał Karol Szymanowski Michał Kuźmiński MichałLitwiniec Michał Nestorowicz Michał Strąkow Michał Tokaj Michał Urbaniak Michał Zabłocki Michał Łanuszka Michel Foucault Michel Petrucciani - fortepian Michel Serres Microsoft Mieczysław Karłowicz Mieczysław Kosz Miejsce kobiet jest na górze Mieszko I Mike Stern Mike Stern - gitara elektryczna Mikołaj Rej Mikołaj Tulipan Mikołaj z Radomia Mikromusic Milan Kundera Milena Jesenská Miles Davis minimalizm minimalizm w muzyce Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie.Leszek Kołakowski Mira Zimińska-Sygietyńska Miron Białoszewski Miroslav Vitous Misha Alperin Miskiewicz -perkusja.Zamyślenie recenzja Wojciech Majewski Miss Williams Mitch & Mitch Mit Erigone mity mity na temat pozytywnego myślenia Miuosh & Skrzek MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU./INTERNATIONAL JAZZ DAY Międzynarodowy Dzień Jazzu Międzynarodowy Dzień Kawy Międzynarodowy Dzień Tańca Mme Lemaire Moje córki Krowy moje doświadczenia moje życie bez cukru mol smutek Monika Borzym Moniuszko Monk Montaigne more Morrie Schwartz motywacja motywacje działań Movements In Colour mpd Muchy Munk Munyungo Jackson – Mustafa Pasza muuzyka popularna muz: Zygmunt Konieczny muzyka Muzyka - Grzegorz Turnau muzyka etniczna muzyka filmowa muzyka klasyczna muzyka koncepcyjna muzyka polska muzyka popularna muzyka poważna muzyka rozrywkowa muzyka we Francji muzyka we Włoszek muzyka wielogłosowa muzyka zagraniczna muzyka świata Myslovitz myślenie jednak boli mój budżet mózg mózg człowieka Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd Kaja Nordengen Młodość na co zmarł Bolesław Prus Na co zmarł Grass na co zmarł Ornette Coleman na co zmarł Stefan Żeromski? nadgryzione jabłuszko nadworny skrzypek Ewy Demarczyk nadzieja Nagroda Nobla Nagroda Nobla 2014 rok Nahuatl najcięższa książka świata najlepszy pojazd XIX wieku największy organ w ludzkim organiźmie najwyższe najważniejsze dokonania na marginesie Na motywach kołysanki Janiny Porazińskiej pod tym samym tytułem.Reżyseria i animacja Tytus Majerski Napoleon Bonaparte Napoleon III Narodowe czytanie Narodowe czytanie Lalki narracja Narrenturm Natasza Czermińska Natasza Czermińska recenzja nauczanie nauczyciel nauczyciele nauczycielka nauka nauka języka co wzmacniać nauka języka popularne błędy nawyk nawyki czytelnicze. Na wyspach Bergamutach Neil Larsen Nelly Ternan neologizm nerw przeponowy New Series NeXT Niccolo Machiavelli Nicola Chiaromonte Nicolaes Eliaszoon Pickenoy Niech Żyje Bal nie każdy potrafi się przewrócić Niemiecka Curie niepełnospraność niepełnosprawni niepełnosprawność niepełnosprawność Prousta niesprawiedliwość Nietzche Nietzsche nie w pełni sprawność Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa niezgoda nie żyje Ginter Grass nigdy mi się nie uda Nighthawks Nike Nikola Sellmair Nikołaj Karamizyn Nils Petter Molvaer Nir Felder Nohawica Norah Jones normy językowe North Cape Notatki notatki na marginesie notatki z wykładów nowoczesny marketing nowy album Grzegorza Turnaua nowy cykl Nowy Rok Nowy Ślad Czarnych Stóp nuda nu jazz O.S.T.R obalanie mitów obalanie mitów na temat Marii Skłodowskiej Curie o bibliotece o bieganiu o blogu obraz obrazy Obscura Obwieszczenie obyczaje obój ocannon’s World o chodzeniu o ciszy Octave Feuillet oczekwania o czytaniu Oda do radości Oda Dytrykówna. Odczuwanie architektury Odkrycie NASA odniesienie do baśni odprężenie odznaczenia Office International d'Hygiène Publique. o grzebieniu ogłoszenia Ogłoszenie o głupocie ohn Summerson o jazzie o języku o kleks o książkach Olaf Tryggvason Olga Boczar Olga Boznańska Olga Tokarczuk Nike 2015 o mężczyznach o nudzie Opole Opole 1997 opowieści dla dzieci Opowieści o Pilocie Prixie Opowieści z Ziemiomorza opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście o przypominaniu opór w rozwoju Orchestre National de Lyon orkiestra orkiestra: BBC Symphony Orchestra z towarzyszeniem chóru kobiecego) Adrian Boult orkiestra AUKSO Orkiestra Dni Naszych Ornette Coleman Ornette Coleman zmarł Orygenes Orzechowski o siekierze osoby chore na SLA Osoby Głuche Osoby Niedowidzące Osoby Niewidome osoby z niepełnosprawnościami OT.TO Otto Hahn Owidiusz o wyobraźni o władzy o zapominaniu o zmianie Ołówek recenzja pacyfizm palec palimpsest Palle Danielsson - kontrabas Pamiątkowe rupiecie Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera Pan Herbatka Pan Kleks papier Parker Paryż pasja Passaggio Patch Adams paternalizm Patrice Moret Patricia Molly Clapton Paula Cole Paul Anka Paul Appell Paul Auster Paul Celan Paul Desmound Paul Emil Breitenfeld Paulina Braiter Paul Langevin Paul Éluard Pawerewski Paweł Krawczyk) - 4:37 05. Message in a Bottle (Sting) - 7:36 06. Sleep Safe and Warm (Komeda) - 6:55 07. Three Reflections (Wasilewski) - 8:33 08. Still (Milder) - 6:45 09. Actual Proof (Hancock) - Paweł Krawczyk) - 4:37; Message in a Bottle (Sting) - 7:36; Sleep Safe and Warm (Komeda) - 6:55; Three Reflections (Wasilewski) - 8:33; Still (Milder) - 6:45; Actual Proof (Hancock) - 6:06; Largo (Ba Paweł Smoleński Paweł Wszołek Peredy y Salgado Pergolesi perkusja Perkusja– Paulinho Da Costa Piano Perpetuum Persepolis Perły i Łotry Peter Erskine Peter Gabriel Peter Paul Rubens Pete York - perkusja Pewność Philip Zimbardo Phil Knight pianino pianino ciekawostki pianist piano Piano Guys piano Larry Koonse Piano Man 1973 Piano Works II - Ringing The Luminator Picasso Picasso Kobieta niosąca chleb Pieere Bordieu Piere Soderi Pierre Boudieu Pierre Bourdieu Pierre Curie pierwsza kobieta pigułka dzień po pijany jak szewc Pina Bausch Pinelo piosenka finałowa piosenka literacka Piotr Curie Piotr Czajkowski Piotr Fronczewski Piotr Frączewski Piotr i Maria Curie Piotr Millati Piotr Paleczny Piotr Pustelnik Piotr Skrzynecki Piotr Szczepanik Piotr W. Cholewa Piotr Witkowski pismo Breila pisz na berdyczów co to znaczy Pitagoras Pitagoras z Samos Piwnica pod Baranami Pixar piękno piętnaście pianistów pianistek jazzowych Place de la Concorde Planet of Exile pleonazm Pliniusz Starszy Po co czytamy? początki polifonii podania Pod budą Pod budą Sikorowski & Turnau podróż Pod światło poeta poezja pogoda pod psem pokój polityka polon Polska Polska wygrywa Euro 2016 Polskie Radio polski jazz pop Po pierwsze nie szkodzić. Opowieści o życiu Pora Umierać Porter Porwanie córek Leukippa posiłek postacie kobiet Powiedziała mi Maria Antonina powołanie Powstanie 44 pozytywizm pozytyw na dzisiaj prawa człowieka prawa kobiet prawda ciekawsza od fikcji Prawo do... problemy ze stawem żuchwowo skroniowym proces edukacyjny proces rehablitacji produkcja Program 3 Polskiego Radia programowanie; Tomasz Dominik--- bębny; Maciej Mąka--- gitary; Janusz Baka--- konsoleta; Prust Pruszyński i S-ka Przebudzenie Przejęzyczenie Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie Przemek Dyakowski - saksofon Przemysław Dyakowski Przemysław Raminiak - fortepian Maciej Grabowski - bass Krzysztof Gradziuk - perkusja przepona Przestrzenie Banacha Przestrzenie i zaułki Przyboś przypowieść o stole Przysłowia nie są mądrością narodów Prószyński i S-ka psychologia psy w języku Ptaszyn Pustka w domu pyknodysostoza kto chorował pytaj_ni[c]k pytania pytanie pytanie o myślenie pytanie o niemyślenie Pyteasz płyty Queen Quiet Letters Quinto Libro Di Madrigali- Gesualdo rackę napisałam rad radio radioaktywność Radiohead radość Radziwiłłówna Rafael Santi Rainer Maria Rilke Raj Ralph Greenspan Ralph Towner Randy Brecker Randy Brecker - trąbka Nir Felder - gitara elekryczna Bob Franceschini - saxopfon Sergio Vallin - gitara elekryczna Elliot Mason - puzon Lizzy Loeb - wokal Randy Pausch Raymond Queneau Ray Tomlinson Raz Dwa Trzy realizm recenja recenzja recenzja albumu recenzja filmu recenzja książki recenzja Meditatus recenzja płyty recenzja płyty A miało być tak dobrze Recenzja płyty a miało być tak pięknie recenzja płyty muzka polska recenzja Świat Dysku recenzje recenzje książki recenzje płyty recepta na słomiany zapał reenzja reenzja albumu. reflekcja reguła śrubokręta rehabilitacja funkcjonalna Reinman z Bielawy relaks relaksacja religia Rembrandt Remembrance Rencenzja Rene Laennec Renesans Renesans i krew Renoir reportaż Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta Reynaldo Hamn reż. Piotr Trzaskalski Richarda P.Feynmana Richard Feynman Richard P Feynaman Robert Kasprzycki Robert Luty perkusja Robert Majewski Robert Majewski - trabka Robert Proust rock rocznica blogowania rocznica blogu rocznica śmierci Witkacego Rodolphe Lindt Rodowicz Rodrigo y Gabriela rodzina muzyczna Roentgen Rogers Covey-Crump rok czasu rola lidera rola reportera Roman Jacobson romans Rosja Route 66 rower rower ciekawostki Royal Quartet ROYAL STRING rozkwit gaworzenia rozmowy rozrywka rozważania o diecie rozwój rozwój dziecka rozwój mowy rozwój osobisty rożen rożno Rubens ruch ruch to niezależność Rudyard Kipling najmłodszy laureat Nagrody Nobla Running Running Jacob Karlzon Rusell Russell Ferrante Ryczace Dwudziestki Ryczące Drake Ryszard Krynicki Ryszard Lwie Serce rytm rytuał rzecz o Stanisławie Wokulskim rzeźba Rzuć to wszystko co złe równość saga Saga o Wiedźminie Saint Simona saksofon saksofon tenorowy Salvador Dali Sambbor Dudziński samobójcza śmierć samobójstwo samobójstwo Witkacego Samuel Johnson Samuel Rohrer Sandor Maraja Sandra van Veen Santiago de Compostela sapka Sarah Bernahardt Saturday Jazz Pianist Saturday Panist Jazz Saturday Pianist Jazz Saturday Pianist Jazz Michael Petrucciani Savante Arjemius saxofon Scott Elliot Fahlman SDM Sea recenzja Sebastian Erard Sekrety Morza Sekrety Morza recenzja Seksmisja sen sen kawalera z różą sereotypy Sergio Vallin. sfera Sfera Szeptów sfurmato Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – tytuł płyty zespołu The Beatles Shaikh ash-Shadhilem Shigeru Umebayashi Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike Siedem nowych planet siekiera Sierpiński Sierżant Sigmunt Freud Sigurd Rascher silna wola Silvestri Simone de Beauvoir Simon Marius Simon Phillips Simple Acoustic Trio Siostry Panas sir Wiliam Crookes Siula Grande Skrzek skrzypce skutki katastrofy w Czarnobylu skąd choinka skąd pierniki skąd się wzięło Skłodowska --- Curie SLA Slavenka Drakulić Slawomir Kurkiewicz Slawomir Kurkiewicz - kontrabas smarkaty Smolik smutek Smutna historia Szału smutne życie psa Sofokles Sokrates solar system solo piano. Sonety Sonnige Stube Sopot Sparta spinacz spokój sposoby słuchania muzyki Spotkanie z Marią Stanistaw Witkiewicz Stanisława Celińska Stanisława Ryster Stanisław August Poniatowski Stanisław Baczyński. Stanisław Barańczak Stanisław Barańczak nie żyje Stanisław Barańczak poezja Stanisław Hadyna Stanisław Ignacy Witkiewicz Stanisław Jerzy Lec Stanisław Jopek Stanisław Jopek i Zespół Pieśni i tańca Mazowsze Stanisław Lem Stanisław Przybyszewski Stanisław Soyka Stanisław Strójwąs Stanisław Witkacy Witkiewicz Stanisław Wokulski Stansiław Soyka stan zdrowia Stare Dobre Małżeństwo Starość status kobiet status mężczyzn stawanie się staw żuchwowy skroniowy Steen Eiler Rasmussen Stefan Banach Stefan Garczyński Stefania Baczyńska Stefania Wilczyńska Stefania Zieleńczyk Stefan Kudelski Stendhal Stendhala Stenson Bobo Stephen Hawking Stephen William Hawking Steve Gadd - perkusja Steve Jobs Steven Harrold Steve Swallow Steve Woźniak Storråda Strachy na Lachy Zimne dziady listopady Straight Story RGG recenzja strarta Strzeż się tych miejsc... Klaus Mitffoch Studio Agnieszki Osieckiej styl życia substantia reticularis sufrażystka Super Book Susan Sontag Susie Ibarra Swen Widłobrody Swietłana Aleksiejewicz Swietłana Aleksijewicz Sygryda Storråda Sylvie Courvoisier sylwetki sylwetki kobiet sylwetki mężczyzn symbolizm symbolizm w polskim malarstwie synestezja syntezator – Russell Ferrante Szalony Język Polski szczelanie w szczęce Szczęście czy fart Szereg Fouriera Szewczyk Ola Maurer Piwnica pod Baranami szewska pasja sześciostrunowa altówka Sześć światów Hain szkice Szkoła Notre Dame Sztuczne Fiołki sztuka sztuka absurdu sztuka i absurdy Sztuka kultura sztuka o której można dyskutować sztuka składania życzeń sztuka ulicy Sztuka Wolności Sztuka zwycięstwa sztuki wizualne Szubert szybkie śniadanie Szymanowski Karol Szymborska Szymon Kataszek Szymon Ludwik Kamykowski--sax Szymon Madej Szymon Stochniol Katarzyna Baczewska Aleksandra Urbańska Jarosław Marzec Szymon Zychowicz Szymon Zychowicz 2014 sł. Józef Czechowicz sł: Bolesław Leśmian Słaek Jaskułke Sławek Jaskułke sławne osoby sławni Polacy Sławomir Mrożek słodkie życie Słonimski Słowacki słowiański kołtun słowiańszczyzna Słowo las znaczy świat słowo o termitach Tadeusz (Boy) Żeleński Tadeusz Boy Żeleński i tłumaczenie Marcela Prousta Tadeusz Dziedzic Tadeusz Gajcy Tadeusz Kalinowski Tadeusz Kożuch Tadeusz Mieczkowski Tadeusz Nowak Tadeusz Pruszkowski Tadeusz Sygietyński Tadeusz Zawieyski Tadeusz Łomnicki Tadeusz Śliwiak Tadeusz Żeleński Boy take five Tales z Miletu tantasy Tatarak Tea book tag Tears in Heaven Tea Time Boogie teksty kultury Zachodu Tennesee Williamsa Tenor: Steve Davislim tenor saxophone Teoria Wszystkiego recenzja Teresa Kotlarczyk Terri Lyne Carrington Terry Prachett tey THE the Beatles The Coln Concert The Dispossesed The Girl In The Other Room recenzja The Hilliard Ensemble The Left Hand of Darkness Theloniousa Monka The Old Woman The Penitent Magdalene The Riddle (Nik Kershaw) cover The Swingle Singers The Wisdom Paradox: How Your Mind Can Grow Stronger As Your Brain Grows Older The Word for World is Forest Thich Nnat Hanh Thomasa van der Wilta Thomas Couture Thomas de Keyser Thomas Transtomer Thomas Wyck Thrill Box recenzja Théodore Géricault Tim Burton Tingvall Trio Tischner to co chciałabyś wiedzieć o budżecie to co chciałbyś wiedzieć o planowaniu budżetu to i owo językowo Tokaj tom 6 Tomasz Cichocki Tomasz Cichocki Zew Oceanu Tomasz Mann Tomasz Stanko i New York Quartet Wislawa Tomasz Stanko — trąbka Bobo Stenson — piano Anders Jormin — kontrabas Tony Oxley — perkusja Tomasz Stań Tomasz Stańko Tomasz Stańko trąbka / David Virelles fortepian / Thomas Morgan – kontrabas / Gerald Cleaver – perkusja Tomasz Szukalski - saksofon Tomek Mackiewicz Tomek Sowiński - perkusja To mit Tommy Crane - drums. tom pierwszy Trylogii Husyckiej Tom Waits tonacja Toni Morrison Tord Gustavsen Tord Gustavsen: piano Tord Gustavsen Trio Tore Brunborg: tenor saxophone Tornebladh Touch & go - straight to number one Toulouse lautrec Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych tożsamości tożsamości społeczne Traktat o życiu. Myśli wybrane. Czesław Miłosz traktaty muzyczne trecento trenerstwo trio Trio in Tokio Troosta Trulsa Morka truncus cerebri trzy szybkie Trójka trąbka Trąbka – Scott Wendholt tulipan tulipanologia Turnau Tuwim Twierdza Szyfrów Tycjan typuję zwycięzcę tłumaczenie tłumaczenie: Przemysław Bieliński tłumaczenie: Stanisław Kasprzysiak U.S. Route 66 U. T. Gandhi perkusja ubóstwo uczenie uczenie języka migowego uczenie się udział kobiet w wojnie Ujejski układ słoneczny Ulisses Ulla Lindquist umarł ks. Jan Kaczkowski Umieranie una hirunda non facit ver uniwersalność uniwersum Uno momento mortis Upadek Ikara uprzedzenia URK urodziny Karola Wielkiego urodziny Mikołaja Kopernika urodziny Stanisława Lema Urodziny Wisławy Szymborskiej Urodziny Witkacego Urodziłem się pewnego błękitnego dnia Urodziłem się pewnego błękitnego dnia, Daniel Tammet, Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera Ursula K. Le Guin Ursula Le Guin Urszula Dudziak USA ustanowienie Nagrody Nobla Uszkodzenie Rdzenia Kręgowego Valdemar Eiberg Valery var. 4:14; varia Vassilis Tsabropoulos Vassilis Tsabropoulos fortepian Velazquez Vermeer V Hauy Viera Brandes Vijay Iyer Vilhelm Hammershøi Vincent Peirani akordeon Vincent van Gogh Virginia Woolf Virginii Woolf Vladyslav Sendecki Volodos in Vienna Voytek Kurtyka Wacław Krupińsk Wacław Krupiński Waits Walden Pągowski Waleria Maria Gardowska Walter Isaacson Walther von der Vogelweide Wanda Rutkiewicz waria Warszawa Wat Werner Herzog Wesele Wyspiańskiego i Marek Grechuta Whileman Whistlers Mother wiara wiara we własne siły wibrafon wieczko skroniowe wiedza praktyczna wiedźmin Wiedźmin opowiadania Wiedżmikołaj wieki średnie Wiek męski wiek XIX wielbłąd Wielka Gra Wielka Msza h-moll wielogłosowa muzyka Wiersze zebrane Barańczak wierzę w wiedzę wieszać na kimś psy Wiesz może jak to się dzieje Wiesław Dymny Wikingowie Wilhelma VI Orleański Wilhelm Conrad Röntgen Wilhelm IX Trubadur Wilhelm Sasnal Wiliam Harvey William H. Macy William Szekspir Will Rogers Wincentyna Karska Windows Waltz wiolączela Wisława Wisława Szymborska Wisława Szymborska Nobel Wisława Szymborska rocznica śmierci Witkacy Witkiewicz Witold Lutosławski Witold Lutosławski wcale nie jest za trudny Wit Stwosz Wittgenstein w jaki sposób chodzi człowiek w jaki sposób się rzyga w krzywym zwierciadle W malinowym chruśniaku Wocjech Orliński. Lem. Życie nie z tej Ziemi w oczekiwaniu na nowy album Grzegorza Turnaua Wojciech Kamiński Wojciech Kassa Wojciech Kukuczka Wojciech Majewski Wojciech Malajkat Wojciech Młynarski Wojciech Młynarski nie żyje Wojciech Tochman Wojciech Waglewski Wojciech Zabłocki wojna Wojna nie ma w sobie nic z kobiety wokal; Gabor Bolla - saksofon; Andi Kissenbeck - organy Hammonda; Wolfgang Schmid - kontrabas; wokal; Torsten Goods - gitara Wokulski w Paryżu Wolna Grupa Bukowina Woman reading a letter Woz w popiele wrażenia Wskrzeszenie Łazarza wspomnienia Wspomnienia twórcy Nike współczesność Wszystkie kobiety Mateusza recenzja Wybór i układ Joanna Gromek - Illg wychwalanie idei miłości dworskiej wycieraczki samochodowe Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo lNaukowe PWN Wydawnictwo Znak Wydziedziczeni wykłady wynalzaki wyobraźnia wypadki w górach wyróźnienie wytwórnia ecm wywiad wyzwania wyzwania blogowe wyścig wyścig z Messnerem Wyśpiewam Wam wszystko wzór wątp wątpliwości wątroby nie omamisz wątroby nie oszukasz Wędrówka Władysław Broniewski Władysław Halik Władysław Reymont władza Włochy Włodek Pawlik Włodzimierz Korcz Xawerego Dunikowski XI XIV wiek Yapa Yaron Herman Yaron Herman - piano (Steinway D Yuan Mei zabawa zabawa blogowa zaburzenia ze spektrum autyzmu Zaczarowana świątynia zadanie zagadki Zakazany owoc Zakopane Zamość Zapatrzenie. Myśląc o malarzach zapowiedź nowego cyklu Zarycki zarządzanie stresem zasypywać gruszki Zawinul Zbigniew Herbert Zbigniew Jaremko Zbigniew Konopczyński - trombone Zbigniew Mikolejko Zbigniew Namysłowski Zbigniew Paleta Zbigniew Preisner Zbigniew Raj Zbigniew Wodecki Zbigniew Wodecki nie żyje Zbigniew WodeckiPiwnica pod Baranami z czego biorą się zakwasy? zdrowie Zdzisław Beksiński Zeeman zejść na psy Zenon Jaskuła Zespół Aspergera Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zielono mi Ziemie obiecane recenzja płyta 8.04.2014 r Ziemiomorze Ziemiomorze recenzja Zmarł Stanisław Barańczak zmiana zmiany znane osoby znane osoby chore na dusznicę znani z notatek na marginesie Zofia Ameisenowa Zofia Komedowa Trzcińska Zofia Zaleska z przymróżeniem oka. zrozumieć Franciszka zwątpienie zwątpiwnie Zycha Zygmunt Bauman Zygmunt Freud Zygmunt Freud a Proust Zygmunt Grechuta Zygmunt Konieczny Zygmunt Stary Zygmut Freud Zygmut Konieczny Złota dama złoty czekan [a]Varia [IKD3] [Klasyczne korepetycje-w dobrym tonie]. [Zarys Édouard Manet Ólafur Arnalds ósma część Harrego Pottera ósmy marca Ćwiczenia z utraty ćwiczenia Łanuszka. muzyka Łapiński Łucjan Paprocki Łukasz Nicpan Łukasz Simlat Łukasz Stasiak łumacze ( Stanisław Barańczak Śląska Orkiestra Kameralna Śmierć na pięć Śmierć Witkacego Średniowiecze Świat Dysku Światowy Dzień Jazzu. Światowy Dzień Ksiażki i Praw Autorskich Świat Rocannona" Święto muzyki Świętosława Święty Augustyn śmarczeć śmierci i neurochirurgii śmierć śmierć Anki śmierć w górach śpiew śpiew) Dorota Miśkiewicz: śpiew; Robert Majewski trąbka fluegelhorn Mariusz Pędziałek; Maryna Barfuss; Cezary Konrad -perkusja Robert Kubiszyn: akustyczna gitara basowa śpiew Dorota Miśkiewicz - śpiew Marek Napiórkowski - gitara Kacper Stolarczyk - gitary Maciej Magnuski - bas Daniel Kapustka - perkusja Marek Niedźwiecki - konferansjer śpiki św. Odilon św. Tomasz świadectwo światło niebieskie a sen święty Ambroży biskup mediolanu Żenia Zielińska Życzenia Życzenia wielkanocne żałoba że chodzisz? że ubywa nam wzrostu wraz z wiekiem że wykorzystujemy 10% możliwości swojego mózgu życie życie jako marketing życie z doświadczeniem niepełnej sprawności αυτονομία Михаил Афанасьевич Булгаков

Archi_walium:Ale to już było…

[Komentowanie]

Na tym blogu obowiązuje netykieta.
Zwracamy się do siebie po imieniu.
Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi współuczestników i współuczestniczek dyskusji, opinie są prywatną kwestią Autorów i Autorek.

Nie liczę godzin i dat.

Sierpień 2015
Pon W Śr C Pt S N
« Lip   Wrz »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

zBLOGowani

Tu także jestem:
zBLOGowani.pl